Въпрос: Трябва ли да се членува думата национална в израза Г-жа Иванова, директор на Националната художествена галерия?

Отговор: Думата национална в израза Г-жа Иванова, директор на Националната художествена галерия трябва да се членува.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: Трябва ли да се членува прилагателното име испанска в израза Седмица на българската и испанската литература?

Отговор: В израза Седмица на българската и испанската литература прилагателното име испанска трябва да се членува, тъй като се имат предвид два различни обекта: българската литература и испанската литература.

Въпрос: Правилно ли е да се членува прилагателното патентно в изречението: Патентното ведомство съобщи, че...?

Отговор: В изречението: Патентното ведомство съобщи, че... е правилно прилагателното име патентно, влизащо в състава на собственото име Патентно ведомство, да се членува. Правилото е, че съставни собствени, изградени от нарицателни имена, се членуват.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: Трябва ли да се членува Министерски съвет в израза в сградата на Министерския съвет?

Отговор: В израза в сградата на Министерския съвет собственото име Министерски съвет трябва да се членува (с кратък член, тъй като е след предлог, не е подлог). Съставните собствени имена, изградени от нарицателни имена, се членуват според общите правила за членуване в българския език. Срв. също: Намерих книгата в Националната библиотека; Брат ми работи в Българската национална телевизия.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: Как е правилно да се каже: Отивам на рецепция или Отивам на рецепцията?

Отговор: В изречението: Отивам на рецепция нечленуваното съществително име означава, че става дума за неопределено, неконкретно място, което е рецепция, напр. Сънувах, че съм на рецепция (т.е. някаква рецепция). Но ако се има предвид конкретна рецепция, трябва да се използва членуваната форма: Отивам на рецепцията.

Въпрос: Правилно ли е да се членува името Софийски градски съд, например: в Софийския градски съд или в Софийски градски съд?

Отговор: Правилно е името да се членува: в Софийския градски съд. Съставните собствени имена, образувани от нарицателни имена, се членуват: Българската национална телевизия представя...; Ще отида в Столичната библиотека; Той работи в Министерството на образованието и науката.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: Трябва ли да се членува думата настоящ в изречението: Постоянният и настоящият адрес се намират на територията на община Варна?

Отговор: В изречението: Постоянният и настоящият адрес се намират на територията на община Варна, думата настоящ също трябва да се членува. В случая прилагателните постоянният и настоящият се отнасят до два еднотипни обекта (два различни адреса), затова и двете се членуват, а сказуемото е в множествено число.

Въпрос: Правилно ли е да се членува името Военномедицинска академия в израза ръководител на Клиниката по орална хирургия при Военномедицинската академия?

Отговор: В израза ръководител на Клиниката по орална хирургия при Военномедицинската академия съставното собствено име Военномедицинска академия е правилно да се членува. Съставните собствени имена, чиято основна форма не е членувана, се членуват с пълен или кратък член по общите правила. Срв. и: предаване по Българската национална телевизия; издание на Българската академия на науките.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: При изреждане на държави извън изречение членува ли се името Ватикан, например: Франция, България, Швеция, Ватикан/Ватиканът?

Отговор: При изреждане на държави извън изречение няма нужда името Ватикан да се членува: Франция, България, Швеция, Ватикан. Срв. и: Китайска народна република, Обединени арабски емирства, Съединени американски щати.

Въпрос: Правилно ли е в надпис да са членувани думите комисия, образование и наука в името Комисия по образованието и науката?

Отговор: В собственото име Комисия по образованието и науката е правилно думите образование и наука да се членуват, тъй като това е официалното име на съответната комисия. Тези думи винаги остават членувани в това собствено име, независимо къде е написано то: в надпис, в свързан текст и т.н. В надпис обаче не е правилно да се членува думата комисия в състава на собственото име Комисия по образованието и науката. В свързан текст думата комисия като част от това име се членува според общите правила за членуване в българския език. Съставните собствени имена, изградени от нарицателни имена, се членуват според общите правила за членуване. Например: Присъединиха се и членове на Комисията по образованието и науката.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: Как се членуват съчетания, съдържащи думата старши, например старши треньорът или старшият треньор, старши кадетът или старшият кадет?

Отговор: В съчетанията, съдържащи думата старши, се членува втората дума: старши треньорът, старши кадетът. Прилагателното име старши има ограничена съчетаемост, свързва се с определен кръг от съществителни имена (или словосъчетания) и уточнява положение в някаква йерархия. При такава употреба старши проявява тенденция към устойчиво свързване със съществителното (или словосъчетанието) и клони към неизменяемите думи.