Въпрос: Кой е правилният писмен вариант: шейсет или шестдесет?

Отговор: И двата варианта на изписване са правилни, тъй като формите са дублетни. Официалният правописен речник (2012 г.) посочва като препоръчителен по-краткия вариант шейсет.

Официален правописен речник (2012), с. 667.

Въпрос: Как трябва да се изпише членуваното числителното редно дванайсетия с цифра и букви – 12-ия или 12-я?

Отговор: Членуваното числителното редно дванайсетия трябва да се изпише със следната комбинация от цифри и букви: 12-ия. Арабската цифра отбелязва думата до звука тдванайсет, след което с букви се доизписва неотбелязаната от цифрата част -ия от членуваното числително редно име.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата АВОКАДО? Има ли изобщо такава форма?

Отговор: Думата авокадо няма форма за множествено число в български.

Въпрос: Каква е правилната форма на множественото число на думата „член“ и на думата „участник“ в изреченията: В срещата участваха 5 ЧЛЕНА/ЧЛЕНОВЕ на работната група, На срещата присъстваха 5 УЧАСТНИКА/УЧАСТНИЦИ?

Отговор: Тъй като става въпрос за лица, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число: „5 членове“ и „5 участници“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на думата „доставчик“ в примерите: офертите на двамата доставчици или офертите на двата доставчика?

Отговор: Думата „доставчик“ може да назовава както лица, така и нелица. Ако доставчикът е лице, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число „двама доставчици“, ако е нелице (фирма, дружество и т.н.), правилно е да се използва бройната форма „два доставчика“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1., т. 19.2.4.

Въпрос: Как е правилно да се каже/напише – ЛИСТОВЕ или ЛИСТИ (хартия)?

Отговор: Думата лист със значение къс хартия има форма за мн.ч. листове; със значение част на растениеима форма за мн.ч. листа и по-рядко листи. Останалите форми за множествено число на думата в едното или в другото значение са некнижовни.

Въпрос: Как е правилно да се напише: „кафеени зърна“ или „кафени зърна“?

Отговор: Прилагателното кафеен се отнася до растението кафе, а прилагателното кафени до напитката, затова правилно е кафеени зърна, кафеена плантация, но кафена чашка, кафена лъжичка.

Въпрос: Думата ерес в кой род е: последовател на църковНА ерес или последовател на църковЕН ерес?

Отговор: Думата ерес е от женски род: последовател на църковна ерес.

Въпрос: Кое е множественото число на думата сметкоплан: сметкопланОВЕ или сметкопланИ?

Отговор: Правилната форма за множествено число на думата сметкоплан е сметкопланове.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата фламинго?

Отговор: Формата за множествено число на думата фламинго е фламинги.

Официален правописен речник (2012), с. 641.

Въпрос: Кой е правилният вариант: четири възела или четири възли?

Отговор: Правилният вариант е четири възела, защото след числително бройно име, каквото е четири, при съществителни имена от мъжки род за нелица се използва бройната, а не обикновената форма за множествено число.

Официален правописен речник (2012) т. 19.2.3.

Въпрос: Думата демо има ли множествено число в съвременния български език и ако има, коя е правилната форма – дема или демота?

Отговор: Думата демо няма форма за множествено число в съвременния български език.


Въпрос: Коя е правилната глаголна форма – жужали или жужели?

Отговор: Правилната глаголна форма е жужали.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 123.

Въпрос: Как трябва да се изпише числителното редно дванайсетата с цифри и букви в израза 12-ата седмица?

Отговор: В израза 12-ата седмица числителното редно дванайсетата трябва да се изпише със следната комбинация от цифри и букви: 12-ата. Арабската цифра отбелязва думата до звука тдванайсет, след което с букви се доизписва неотбелязаната от цифрата част -ата от членуваното числително редно.

Официален правописен речник (2012), т. 114.3.

Въпрос: 120 артикула или 120 артикули?

Отговор: Правилно е да се използва бройната форма за множествено число: 120 артикула. След числителното бройно 120 трябва да се използва бройната форма за множествено число артикула, тъй като съществителното артикул обозначава нелице (за разлика от напр. 120 ученици – тъй като са лица, не се използва бройна форма).

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1, 19.2.3.

Въпрос: Как е правилно: двама ученици или двама ученика?

Отговор: Правилно е двама ученици, а не двама ученика. След числителното име двама се употребява формата за обикновено множествено число на съществителното от мъжки род ученик, защото означава лице. Съществителните имена, които означават лица, нямат бройна форма.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Двама студенти или двама студента?

Отговор: Правилно е след числителното двама да се употреби обикновената форма за множествено число на съществителното студент: двама студенти, тъй като съществителните за лица нямат бройна форма.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 19.2.4.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Двайсет студенти или двайсет студента?

Отговор: Правилният вариант е двайсет студенти, а не студента, тъй като съществителните имена, означаващи лица, имат само обикновена форма за множествено число, независимо от това дали са употребени след числително бройно, или не (срв. и много студенти, умни студенти).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Кой е правилният вариант: осем служебни адвокати или адвоката?

Отговор: Правилният вариант е осем служебни адвокати, тъй като съществителните имена, означаващи лица, се употребяват само в обикновена, а не в бройна форма за множествено число, независимо от това дали са употребени след числително бройно, или не.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 19.2.1.

Въпрос: Какво е множественото число на съществителното име студио?

Отговор: Формата за множествено число на съществителното студио е студиа, като съществуват два варианта на книжовен изговор в зависимост от ударението: сту̀диа и студиа̀.

Официален правописен речник (2012), с.599.

« Страници 1 от 13; Страници показани 1-20 от 253 резултата »