Въпрос: Каква част на речта е думата също в изречението Ирина също беше поканена на рождения ден?

Отговор: В изречението Ирина също беше поканена на рождения ден думата също е наречие със значение 'както някой друг'.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/

Въпрос: Думите двойка и шестица числителни имена ли са?

Отговор: Думите двойка и шестица са съществителни имена, а не числителни имена. Те са образувани от числителните имена две и шест. Срв. и съществителните имена тройка, четворка, петица и под.

Въпрос: Стара падежна форма ли представлява съчетанието у майкини?

Отговор: Съчетанието у майкини не е падежна форма. Думата майкин е притежателно прилагателно име, което в множествено число (майкини) има употреба и като съществително име със значение 'домът и семейството на майката'. Срв. още: у вуйнини, у какини и др.

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD/