Въпрос: Могат ли частиците по и най да се употребяват с глагола съм при степенуване?

Отговор: Частиците по и най могат да се употребяват с глагола съм при степенуване, например по̀ съм доволен, най съм доволен, по̀ не си подхождат.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология (1983), с. 198 – 199.