Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата АВОКАДО? Има ли изобщо такава форма?

Отговор: Думата авокадо няма форма за множествено число в български.

Въпрос: Каква е правилната форма на множественото число на думата „член“ и на думата „участник“ в изреченията: В срещата участваха 5 ЧЛЕНА/ЧЛЕНОВЕ на работната група, На срещата присъстваха 5 УЧАСТНИКА/УЧАСТНИЦИ?

Отговор: Тъй като става въпрос за лица, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число: „5 членове“ и „5 участници“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на думата „доставчик“ в примерите: офертите на двамата доставчици или офертите на двата доставчика?

Отговор: Думата „доставчик“ може да назовава както лица, така и нелица. Ако доставчикът е лице, правилно е да се използва обикновената форма за множествено число „двама доставчици“, ако е нелице (фирма, дружество и т.н.), правилно е да се използва бройната форма „два доставчика“.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1., т. 19.2.4.

Въпрос: Как е правилно да се каже/напише – ЛИСТОВЕ или ЛИСТИ (хартия)?

Отговор: Думата лист със значение къс хартия има форма за мн.ч. листове; със значение част на растениеима форма за мн.ч. листа и по-рядко листи. Останалите форми за множествено число на думата в едното или в другото значение са некнижовни.

Въпрос: Думата ерес в кой род е: последовател на църковНА ерес или последовател на църковЕН ерес?

Отговор: Думата ерес е от женски род: последовател на църковна ерес.

Въпрос: Кое е множественото число на думата сметкоплан: сметкопланОВЕ или сметкопланИ?

Отговор: Правилната форма за множествено число на думата сметкоплан е сметкопланове.

Въпрос: Коя е формата за множествено число на думата фламинго?

Отговор: Формата за множествено число на думата фламинго е фламинги.

Официален правописен речник (2012), с. 641.

Въпрос: Кой е правилният вариант: четири възела или четири възли?

Отговор: Правилният вариант е четири възела, защото след числително бройно име, каквото е четири, при съществителни имена от мъжки род за нелица се използва бройната, а не обикновената форма за множествено число.

Официален правописен речник (2012) т. 19.2.3.

Въпрос: Думата демо има ли множествено число в съвременния български език и ако има, коя е правилната форма – дема или демота?

Отговор: Думата демо няма форма за множествено число в съвременния български език.


Въпрос: 120 артикула или 120 артикули?

Отговор: Правилно е да се използва бройната форма за множествено число: 120 артикула. След числителното бройно 120 трябва да се използва бройната форма за множествено число артикула, тъй като съществителното артикул обозначава нелице (за разлика от напр. 120 ученици – тъй като са лица, не се използва бройна форма).

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1, 19.2.3.

Въпрос: Как е правилно: двама ученици или двама ученика?

Отговор: Правилно е двама ученици, а не двама ученика. След числителното име двама се употребява формата за обикновено множествено число на съществителното от мъжки род ученик, защото означава лице. Съществителните имена, които означават лица, нямат бройна форма.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Двама студенти или двама студента?

Отговор: Правилно е след числителното двама да се употреби обикновената форма за множествено число на съществителното студент: двама студенти, тъй като съществителните за лица нямат бройна форма.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 19.2.4.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Двайсет студенти или двайсет студента?

Отговор: Правилният вариант е двайсет студенти, а не студента, тъй като съществителните имена, означаващи лица, имат само обикновена форма за множествено число, независимо от това дали са употребени след числително бройно, или не (срв. и много студенти, умни студенти).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 19.2.4.

Въпрос: Кой е правилният вариант: осем служебни адвокати или адвоката?

Отговор: Правилният вариант е осем служебни адвокати, тъй като съществителните имена, означаващи лица, се употребяват само в обикновена, а не в бройна форма за множествено число, независимо от това дали са употребени след числително бройно, или не.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 19.2.1.

Въпрос: Какво е множественото число на съществителното име студио?

Отговор: Формата за множествено число на съществителното студио е студиа, като съществуват два варианта на книжовен изговор в зависимост от ударението: сту̀диа и студиа̀.

Официален правописен речник (2012), с.599.

Въпрос: Названието на паричната единица евро употребява ли се в множествено число?

Отговор: Съществителното име евро – название на общата парична единица на страните от Европейския съюз, няма форма за множествено число. Правилните изрази са двайсет евро, няколко евро, милиони евро, цените са в евро. Формата евра е некнижовна.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 245.

Въпрос: Какво е множественото число на съществителното лист, когато става въпрос за листове хартия: листове или листя?

Отговор: Съществителните лист (хартия) и лист (на дърво) са омоними. Множественото число, когато става въпрос за хартиени листове, е листове, а за листа на дървета: листа и листи. Формата за множествено число листя е диалектна и не е част от книжовния български език.

Официален правописен речник (2012 г.), с. 356

Въпрос: Как е правилно: няколко смартфона или няколко смартфони?

Отговор: Правилно е няколко смартфона, защото след думата няколко съществителните нарицателни за нелица от мъжки род получават т. нар. бройна форма, която се образува чрез окончания или -я (смартфона).

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1., т. 19.2.3.

Въпрос: Когато под клиенти се имат предвид фирми или организации, а не хора, как е правилно: два различни клиента или двама различни клиенти?

Отговор: Когато под клиенти се имат предвид не хора, а фирми или организации, трябва да се използва бройната форма: два различни клиента. Съществителните от мъжки род, завършващи на съгласна, които функционират със значения както на предмет, така и на лице, имат бройна форма само в значението за предмет.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.5.

Въпрос: Как е правилно: 25 ученици или 25 ученика?

Отговор: Правилно е 25 ученици, защото съществителни имена за лица се употребяват само в обикновена, а не в бройна форма за множествено число, независимо че са употребени след числително бройно или след думите колко, толкова, няколко.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.4.

« Страници 1 от 8; Страници показани 1-20 от 142 резултата »