Въпрос: Думата ерес в кой род е: последовател на църковНА ерес или последовател на църковЕН ерес?

Отговор: Думата ерес е от женски род: последовател на църковна ерес.

Въпрос: От кой род е думата прах и кога се използват формите прахът и прахта?

Отговор: Съществителното име прах има форми за мъжки и за женски род в зависимост от това в кое значение се използва.
Когато думата прах означава ‘много дребни и сухи частици от пръст или друго вещество, които се носят по въздуха и се натрупват по земята или по повърхността на предметите’, тя може да се употребява както в мъжки, така и в женски род, напр. Избърсах прахта по мебелите, Прахът е сериозен проблем за компютрите.
Когато с думата прах се назовава препарат за пране, сухо лекарство или вещество, стрито на дребно, или тленни останки, тогава тя се употребява само в мъжки род: Свърши ми прахът за пране, Прахът се разтваря в една супена лъжица вода, Мир на праха му.

Речник на българския език. Т. 8. Поен – прелестно, 2008, с. 1012.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Купюр или купюра?

Отговор: Думата е от женски род: купюра.

Официален правописен речник (2012)

Въпрос: Как е правилно: природен газ или природна газ?

Отговор: В словосъчетанието природен газ съществителното газ е от мъжки род, а прилагателното природен се съгласува с него и е също в мъжки род. Правилното словосъчетание е природен газ.

Официален правописен речник (2012), с. 207.

Въпрос: Има ли в българския език дума колежка?

Отговор: Думата колежка съществува в българския език и се употребява със значение 'жена колега'.

Речник на българския език, Т. 7 (1993), с. 619.
ibl.bas.bg/rbe

Въпрос: Коя е правилната форма на думата: теракота или теракот?

Отговор: Правилни са и двете форми теракота и теракот, защото са дублети. Двете форми обаче не са равностойни дублети. Препоръчваната форма е теракота.

Официален правописен речник (2012), с. 614.

Въпрос: Коя е правилната форма: клипс или клипса?

Отговор: И двете форми същетвуват в българския език, като формата за мъжки род клипс (клипсове, (два и т.н.) клипса) е книжовна, а формата за женски род клипса е разговорна.

Официален правописен речник (2012), с. 325.
Речник на българския език. Т. 7. К – Координати (1993), с. 501.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Управител или управителка е по-правилно да се използва в официална кореспонденция за назоваване на длъжността, изпълнявана от жена?

Отговор: За назоваване на жена, изпълняваща ръководната длъжност "управител", в официална кореспонденция трябва да се използва думата от мъжки род. В случая се назовава лицето с неговата длъжност без оглед на пола му (на естествения му род). Тази употреба е характерна за административно-деловия стил, към който спадат текстовете на официалната кореспонденция.

Въпрос: В кой род е съществителното аташе?

Отговор: Съществителното аташе е от мъжки род, независимо че завършва на : аташе, аташета, (двама и т.н.) аташета; културният аташе.

Официален правописен речник (2012 г.), с. 162.

Въпрос: От мъжки или от женски род е съществителното дан?

Отговор: В българския език думите дан в ж.р. и дан в м.р. са омоними.
В ж.р. дан означава 'данък, дължимо'. Срв. Давам своята дан, Отдавам дан някому, Плащам дан за нещо.
Дан в м.р. означава 'категория в бойните изкустава, която показва стапента на владеене на техниката':
Като носител на първи дан той има черен пояс.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/
Официален правописен речник (2012), с. 219.
Съвременен тълковен речник на българския език (1995), с. 194

Въпрос: От мъжки или от женски род е съществителното добродетел?

Отговор: Съществителното добродетел е от женски род: добродетел, добродетелта; тази добродетел.

Официален правописен речник (2012), с. 232.

Въпрос: От кой род е съществителното стъклопис?

Отговор: В съвременния български книжовен език съществителното стъклопис е от мъжки род: стъклопис, стъклописът, стъклописа, стъклописи, (два и т.н.) стъклописа.

Официален правописен речник (2012), с. 599.

Въпрос: Коя е правилната форма: бонбон или бонбона?

Отговор: Съществителното име е от мъжки род, т.е. правилна е единствено формата бонбон.

Официален правописен речник (2012), с. 179.

Въпрос: От мъжки или от женски род е съществителното име грах?

Отговор: Съществителното име грах е от мъжки род: грахът, граха.

Официален правописен речник (2012), с. 215.

Въпрос: Има ли женски род думата юнак?

Отговор: От думата юнак може да се образува съществително име за лица от женски пол: юнакиня.

Официален правописен речник (2012), с. 674.

Въпрос: От кой род е съществителното име мебел?

Отговор: В съвременния български книжовен език съществителното име мебел е от женски род: мебел, мебелта.

Официален правописен речник (2012), с. 369.

Въпрос: От кой род е съществителното име летопис?

Отговор: В съвременния български кнжовен език думата летопис е от мъжки род: един летопис.

Официален правописен речник (2012), с. 354.

Въпрос: От кой род е съществителното име гуру?

Отговор: Съществителното име гуру е от мъжки род: един гуру, двама и т.н. гуру.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 217.

Въпрос: От кой род е съществителното фиде?

Отговор: Съществителното фиде е от среден род: фиде, фидето.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/

Въпрос: От кой род е съществителното име папрат?

Отговор: В съвременния български език думата папрат е от мъжки род. По исторически причини има колебания при рода ѝ.
В названията на видовете папрат в ботаниката, при които има определение към думата папрат, тя е в женски род: орлова папрат, сладка папрат и др.

Официален правописен речник (2012), с. 452.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 26 резултата »