Въпрос: Как е правилно да се напише: „кафеени зърна“ или „кафени зърна“?

Отговор: Прилагателното кафеен се отнася до растението кафе, а прилагателното кафени до напитката, затова правилно е кафеени зърна, кафеена плантация, но кафена чашка, кафена лъжичка.

Въпрос: Кое е правилното словосъчетание – рибна диета или рибена диета?

Отговор: Правилното словосъчетание е рибна диета.

Въпрос: Как е правилно: настоящето писмо или настоящото писмо?

Отговор: Правилно е словосъчетанието настоящото писмо. В него е използвана формата за среден род на прилагателното име настоящ – настоящо. Срв. и настоящата книга, настоящите записки. Докато настоящето е членувана форма на съществителното име настояще, напр. Това се отнася за миналото, а в настоящето нещата са различни; Той размишлява над миналото, настоящето и бъдещето.

Официален правописен речник (2012), с. 401.

Въпрос: Може ли да се степенува думата висшестоящ?

Отговор: Думата висшестоящ може да се степенува, напр. Обърнете се към по-висшестоящ орган.

Въпрос: Кой е правилният израз: практичен съвет или практически съвет?

Отговор: И двата израза – практичен съвет и практически съвет, са правилни, но имат различен смисъл.
Практичен съвет означава съвет, който е лесен и удобен за прилагане. Практически съвет означава съвет, който може да се приложи в практиката за постигане на някакъв резултат, който има практическо приложение.

Български тълковен речник (1994), с. 722.

Въпрос: Кой е правилният вариант: крави кашкавал или краве кашкавал?

Отговор: Формата на прилагателното име, отнасящо се до продукт, добит от крава, за мъжки род е крави, а за среден род – краве. В посоченото съчетание прилагателното име се съгласува със съществителното име от мъжки род кашавал и поради това е правилно да се употреби формата крави: крави кашкавал; срв. с формите за среден род в съчетанията краве мляко, краве сирене.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 341.

Въпрос: Как е правилното наименование на Тихия океан на български – Тих океан или Тихи океан?

Отговор: Правилното наименование е Тихи океан. Разширените форми на прилагателните имена, завършващи на (като тихи), са застъпници на съответните старобългарски форми, които са били определени по значение. Те са се запазили само за м.р. ед.ч.: долен долни (Долни Дъбник), горен горни (Горни Богров), бял бели (Бели Осъм), черен черни (Черни връх), тих тихи (Тихи океан).

Въпрос: Коя е формата за женски род на прилагателното име крави?

Отговор: Формата за женски род на прилагателното име крави е кравя: кравя кожа.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 341.

Въпрос: Как се членува думата учен в значение на човек, който се занимава с наука?

Отговор: При членуване думата учен се удължава с гласна -и-, след която се добавя пълен или кратък член: ученият, учения, а не ученът, учена. По произход думата учен е минало страдателно причастие от глагола уча, но се използва и като съществително име от мъжки род, напр. Ученият трябва да проповядва, а не да преподава наука.

Въпрос: С я или с а е правилно да се пише прилагателното име перална в словосъчетанието перална машина?

Отговор: Формата за женски род на прилагателното име перален се пише с а: перална (машина). За разлика от нея съществителното име пералня се пише с я.

Въпрос: Бихте ли посочили кои са формите на прилагателните свят и свети, тъй като често се смесват в практиката.

Отговор: Свят и свети са различни прилагателни, всяко от тях със свои форми.

Прилагателното свят има следните форми: свят, свя̀тия(т), свя̀та, свя̀тата, свя̀то, свя̀тото; свя̀ти, свя̀тите.
Например: свят човек, свята правда, свято място, святи реликви.

Прилагателното свети има следните форми: светѝ, светѝя(т), света̀, света̀та, свето̀, свето̀то; светѝ, светѝте.
Например: свети Георги, Свети Дух, светата обител, свето писание, светите братя.

Официален правописен речник (2012), с. 567; 570.

Въпрос: Кое е притежателното прилагателно от името Михаил: Михаѝлов или Михайлов?

Отговор: Притежателното прилагателно име, образувано от собственото име Михаил, е Михаѝлов: Михаѝловата къща, Михаѝловите приятели.
При образуването на прилагателното ударението не променя мястото си.

Въпрос: Как е правилно на български: фармацевтичен или фармацевтически (факултет)?

Отговор: Правилно е да се употребява прилагателното на -ичен: фармацевтичен. Срв.: фармацевтичен факултет, фармацевтична индустрия, фармацевтичен препарат и др.

Официален правописен речник (2012), с. 639.
Речник на българския език:
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD/