Въпрос: Кой е правилният писмен вариант: шейсет или шестдесет?

Отговор: И двата варианта на изписване са правилни, тъй като формите са дублетни. Официалният правописен речник (2012 г.) посочва като препоръчителен по-краткия вариант шейсет.

Официален правописен речник (2012), с. 667.

Въпрос: Как трябва да се изпише членуваното числителното редно дванайсетия с цифра и букви – 12-ия или 12-я?

Отговор: Членуваното числителното редно дванайсетия трябва да се изпише със следната комбинация от цифри и букви: 12-ия. Арабската цифра отбелязва думата до звука тдванайсет, след което с букви се доизписва неотбелязаната от цифрата част -ия от членуваното числително редно име.

Въпрос: Как трябва да се изпише числителното редно дванайсетата с цифри и букви в израза 12-ата седмица?

Отговор: В израза 12-ата седмица числителното редно дванайсетата трябва да се изпише със следната комбинация от цифри и букви: 12-ата. Арабската цифра отбелязва думата до звука тдванайсет, след което с букви се доизписва неотбелязаната от цифрата част -ата от членуваното числително редно.

Официален правописен речник (2012), т. 114.3.

Въпрос: Пише ли се точка за отбелязване на числително редно при дати в случаи като 12 декември / 12 дек.?

Отговор: Не се пише точка при дати, когато името на месеца е изписано с букви: 12 декември / 12 дек.

Официален правописен речник (2012), т. 110.2.1.

Въпрос: Как се отбелязва, че числителното име е редно, когато е написано с арабски цифри?

Отговор: При писане на числителни редни имена с арабски цифри след цифрата се поставя точка или с дефис се доизписват букви, например: 1. (първи), 2. (втори), 3. (трети), 4. (четвърти), 5. (пети), 20. (двайсети), 36. (трийсет и шести) или 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-и, 20-и, 36-и.

Официален правописен речник (2012), т. 109.3.; 114.3.

Въпрос: Как трябва да се изписват вековете в текст – с римски или с арабски цифри?

Отговор: Вековете може да се изписват и с римски, и с арабски цифри: ХХ век и 20. век. Писането с римски цифри е с по-дълга традиция и затова е препоръчително.

Въпрос: Как се записва с арабска цифра и букви числителното име пета?

Отговор: Числителното име пета се записва с арабски цифри и букви по следния начин: 5-а.

Официален правописен речник (2012), т. 114.3.

Въпрос: Коя е правилната форма: шестнайсет или шестнадесет?

Отговор: Формите шестнайсет и шестнадесет са дублетни, т.е. и двата варианта са правилни. Официалният правописен речник препоръчва употребата на по-кратката форма: шестнайсет.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 667.

Въпрос: Кое е правилно четирийсетте разбойници или четиресетте разбойници?

Отговор: Правилно е четиресетте разбойници.

Официален правописен речник (2012), с. 661.

Въпрос: Как е правилно да се напише десети с арабска цифра и букви: 10-и или 10-ти?

Отговор: Правилно е да се напише 10-и, тъй като числителното се произнася десет ( е част от него), затова се добавя единствено неотбелязаното от цифрата , което е и показател за мъжки род.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 114.3.

Въпрос: Как трябва да се изпише числителното седмо в собственото име Седмо средно училище „Свети Седмочисленици“ – с дума или с цифра?

Отговор: В името на училището числителното седмо може да се изпише както с дума – Седмо средно училище „Свети Седмочисленици“, така и с цифра: 7-о/7. средно училище „Свети Седмочисленици“.

Въпрос: Как е правилно да се напише – за първи път или за пръв път?

Отговор: Формите пръв и първи са дублетни, тоест и двата варианта са правилни за първи път и за пръв път.

Официален правописен речник (2012), с. 534.

Въпрос: Как е правилно да се изпише: 20-ият или 20-тият?

Отговор: Правилно е да се изпише 20-ият, тъй като арабската цифра отбелязва думата до звука (двайсет), след което с букви се доизписва само неотбелязаната от цифрата част -ият на членуваното числително редно име.

Официален правописен речник (2012), т. 114.3.

Въпрос: Как е правилно да се произнася и изписва членуваното числително име в съчетанието 21 души?

Отговор: Правилно е да се произнася двайсетте и един души, затова изписването 21-те души не е подходящо. Необходимо е при членуване да се изпише изцяло с думи: двайсетте и един души.