Въпрос: Как е правилно: Няма никого или Няма никой?

Отговор: В изречението Няма никого трябва да се употреби местоименната форма никого, тъй като тя изпълнява служба на допълнение в изречението (Няма го, а не *Няма той).

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Кое местоимение трябва да се употреби: органът, за който или органът, за когото, когато думата орган назовава структура, в която работят хора?

Отговор: Думата орган не назовава лице и е правилно да се употреби местоимението който: органът, за който.

Въпрос: Кой е правилният вариант: партньор, с който преговаряме или партньор, с когото преговаряме, при условие че думата партньор е употребена в значение за нелице (напр. фирма, държава).

Отговор: Когато думата партньор е употребена в значение за нелице (напр. за фирма, държава), правилният израз е партньор, с който преговаряме, тъй като формата когото се употребява само за лица.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 20.1.

Въпрос: Коя форма - някой или някого, е правилно да се употреби в изречението: Има ли някого в стаята?

Отговор: В изречението Има ли някого в стаята? е правилно да се употреби формата някого, а не някой, тъй като местоимението се отнася за лица и изпълнява служба на допълнение в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Съществува ли в българския език форма на местоимението еди-кого си?

Отговор: Има форма еди-кого си, която се употребява за лица и изпълнява службата на допълнение в изречението, например: Отишъл в града и помолил еди-кого си за помощ.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.


Въпрос: Как е правилно: Служителят, когото търсите, е в извънработно време или Служителят, който търсите, е в извънработно време?

Отговор: Правилно е да се употреби местоимението когото. То се отнася за лице (служителят) и изпълнява служба на допълнение в изречението ...когото търсите: Служителят, когото търсите, е в извънработно време (него търсите).

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: Ти ли си човекът, който търсим или Ти ли си човекът, когото търсим?

Отговор: Правилно е да се напише Ти ли си човекът, когото търсим. В простото изречение когото търсим местоимението когото се отнася за лице и е допълнение, защото може да се замени с него, а не с той: него търсим. Следователно се използва формата когото, а не формата който.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Кое местоимение е правилно да се употреби в изречението: ... дали това е някой/някого, когото познава?

Отговор: Правилно е да се употреби местоимението някой: ... дали това е някой, когото познава, тъй като изпълнява службата на подлог в първото просто изречение, а не на допълнение. Това означава, че може да се замени с местоимението той: ...дали това е той...

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Задължително ли е да се употребява формата всекиго, например как е правилно: за всеки или за всекиго?

Отговор: Не е задължително да се употребява формата всекиго. Правилно е както за всекиго, така и за всеки. Задължителни за употреба в писмен текст са само формите кого, когото, някого и никого.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.

Въпрос: Формата всекиму липсва в Официалния правописен речник на българския език, това означава ли, че е отпаднала?

Отговор: Това, че формата всекиму отсъства в Официалния правописен речник на българския език, не означава, че е неправилно да се употребява. Тя може да се използва в зависимост от характера на текста. Например: Пожелавам всекиму такова щастие. Употребата на тази форма обаче не е задължителна, тоест правилно е и: Пожелавам на всеки такова щастие. Задължителни за употреба в писмен текст са само формите кого, когото, някого, никого, които се отнасят за лица и изпълняват служба на допълнение в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.