Въпрос: Коя е правилната глаголна форма – жужали или жужели?

Отговор: Правилната глаголна форма е жужали.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 123.

Въпрос: Кой от двата глагола е по-правилен: вземам или взимам?

Отговор: Глаголите вземам и взимам са дублети, което означава, че и двата глагола са правилни. Препоръчва се употребата на глагола вземам.

Официален правописен речник (2012), с. 191.

Въпрос: Как е правилно: излян или излят?

Отговор: Двете форми са дублетни: излян и излят.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 230.

Въпрос: Кой е правилният израз: резултат от проведените избори или резултат от провежданите избори?

Отговор: И двата израза – резултат от проведените избори и резултат от провежданите избори, са правилни, но имат различен смисъл в зависимост от вида на глагола, от който е образувано съответното причастие.
В проведените избори причастието е от глагола в свършен вид проведа, който представя действието в неговата цялост и завършеност. В провежданите избори причастието е от глагола в несвършен вид провеждам, който представя действието като незавършено или повтарящо се в определен период от време.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология (1983), с. 258 - 282.

Въпрос: Коя е правилната форма за повелително наклонение на глагола поя в множествено число?

Отговор: В повелително наклонение глаголът поя има дублетни форми за множествено число: поѐте и по̀йте.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 732.

Въпрос: Коя е правилната императивна форма на глагола преброя?

Отговор: Императивната форма на глагола преброя е преброй за ед. ч. и пребройте за мн. ч.

Въпрос: Кой е правилният глагол: набедявам или набеждавам?

Отговор: Глаголите набедявам и набеждавам са дублети, като препоръчваната форма е набеждавам.

Официален правописен речник (2012), с. 390.

Въпрос: Кой е правилният вариант на причастието: изклан или изколен?

Отговор: Формите изклан и изколен са дублети. Препоръчва се употребата на формата изклан.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 226.

Въпрос: Кои са правилните форми за минало свършено време: изядах или изядох, показах или показох?

Отговор: Правилната форма за минало свършено време на глагола изям е изядох, а формата за минало свършено време на глагола покажа е показах.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 279, с. 569.

Въпрос: Как е правилно: разхвърлен или разхвърлян и съответно в мн.ч. разхвърлени или разхвърляни?

Отговор: Разхвърлен и разхвърлян са две различни минали страдателни причастия от два различни глагола. Глаголът разхвърля е от свършен вид, а глаголът разхвърлям - от несвършен вид. Миналото страдателно причастие на глагола от свършен вид разхвърля е разхвърлен; мн. ч. - разхвърлени. Миналото страдателно причастие на глагола от несвършен вид разхвърлям е разхвърлян, а формата за мн.ч. на причастието е съответно разхвърляни.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 868.

Въпрос: Коя е правилната форма на причастието: настъпен или настъпан?

Отговор: Правилната форма на причастието е с е: настъпен. Това е минало страдателно причастие от глагола настъпя.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 378.

Въпрос: Как е правилно: Момчето научва или Момчето научава?

Отговор: Стилистично неутралната употреба е Момчето научава.
Глаголът изучвам (се) е остарял и диалектен.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/
Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 385.

Въпрос: Как е правилно: прахосмуча или прахосмукирам?

Отговор: И двата глагола са от разговорната реч, не са част от лексиката на книжовния български език.
Правилно е действието да се изрази описателно: чистя/почиствам с прахосмукачка.

Въпрос: Правилно ли е да се казва и пише аз ще съм вместо аз ще бъда?

Отговор: Спомагате.ният глагол съм има две форми за бъдеще време: (аз) ще съм и (аз) ще бъда.
Вж. Граматика на съвременния български книжовен език, 1998, па, 441, с. 165

Въпрос: Коя форма е правилна: учащ или учещ?

Отговор: И двете думи са правилни, но не са дублети и имат различна употреба. Думата учащ в българския език се употребява само като съществително име, например: Учащите пътуват с 50% намаление. Думата учещ (се) е форма за м.р. ед.ч. на сегашното деятелно причастие на глагола уча (се). Тя може да се употребява във функцията на прилагателно име: Един от критериите за прием в детска градина е работещ или учещ висше образование родител, или във функцията на съществително име: Не само преподавателят, но и учещият се има отговорността да идва подготвен за урока.

Официален правописен речник, 2012, с. 637.

Въпрос: Коя е правилната форма за минало свършено време: настъпих или настъпах?

Отговор: Правилната форма за минало свършено време на глагола настъпя е настъпих, защото глаголът е от второ спрежение с тематична гласна и в мин. св. време -настъпих.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 378.

Въпрос: Как е правилно: ходили пеш или ходели пеш?

Отговор: В случая става въпрос за две различни глаголни форми: минало несвършено деятелно причастие (ходели) и минало свършено деятелно причастие (ходили). Съответно граматичните значения, които изразяват, са различни.
Срв.: Когато имали повече време, те ходели пеш (има се предвид по принцип; действието се представя като повтарящо се). Но: Този път те имали много време и ходили пеш (има се предвид конкретен случай; действието се представя като цялостно, приключено).

Въпрос: Коя е правилната глаголна форма: шифрирам или шифровам?

Отговор: Формите шифрирам и шифровам са дублетни и могат да се употребяват и двете.

Официален правописен речник (2012), с. 668

Въпрос: Как е правилно: запечатан или запечатен?

Отговор: Правилната форма за минало страдателно причастие на глагола запечатам е запечатан: Запечатан със седем печата.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 167.

Въпрос: Как е правилно: Колите го влекат или Колите го влечат?

Отговор: Формата за 3 л., мн.ч. на глагола влека е влекатне влечат). Затова е правилно Колите го влекат.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 48.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 26 резултата »