Въпрос: Коя е правилната глаголна форма – жужали или жужели?

Отговор: Правилната глаголна форма е жужали.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 123.

Въпрос: Кой от двата глагола е по-правилен: вземам или взимам?

Отговор: Глаголите вземам и взимам са дублети, което означава, че и двата глагола са правилни. Препоръчва се употребата на глагола вземам.

Официален правописен речник (2012), с. 191.

Въпрос: Как е правилно: излян или излят?

Отговор: Двете форми са дублетни: излян и излят.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 230.

Въпрос: Кой е правилният израз: резултат от проведените избори или резултат от провежданите избори?

Отговор: И двата израза – резултат от проведените избори и резултат от провежданите избори, са правилни, но имат различен смисъл в зависимост от вида на глагола, от който е образувано съответното причастие.
В проведените избори причастието е от глагола в свършен вид проведа, който представя действието в неговата цялост и завършеност. В провежданите избори причастието е от глагола в несвършен вид провеждам, който представя действието като незавършено или повтарящо се в определен период от време.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология (1983), с. 258 – 282.

Въпрос: Отменям или отменявам?

Отговор: И двата глагола са включени в Официалния правописен речник на българския език (2012). Глаголът отменявам обаче вече се осъзнава като архаичен и неговата употреба не е препоръчителна в съвременния книжовен език. Затова е изключен от Официалния правописен речник на българския език. Глаголи (2016). Глаголът отменям принадлежи към съвременната книжовна лексика.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 457.

Въпрос: Потапям или потопявам?

Отговор: Потапям и потопявам са глаголи от несвършен вид, образувани от глагола потопя със синонимните наставки - и -`ава. И двата глагола са книжовни и имат едно и също значение.

Официален правописен речник. Глаголи (2016 ), с. 715, 716.

Въпрос: Дублетни ли са формите заинтересован и заинтересуван?

Отговор: Формите заинтересован и заинтересуван са дублетни, но се наблюдава разлика в употребите им: заинтересован – ‘който има полза, интерес’; заинтересуван – ‘който проявява интерес, любопитство’.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 146.

Въпрос: Глаголът звъня има ли форма звъних?

Отговор: Да, звъних е формата за 1 л. ед.ч. минало свършено време на глагола звъня.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 204.

Въпрос: Залепяйте или залепвайте?

Отговор: Залепяйте и залепвайте са форми за повелително наклонение за 2. л. мн.ч. на глаголите залепям (се) и залепвам (се). И двата глагола са книжовни и имат еднакво значение, затова и двете форми – залепяйте и залепвайте – са правилни.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 155.

Въпрос: Облян или облят?

Отговор: Двете форми са дублетни: облян и облят.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 407.

Въпрос: Дублетни ли са формите за минало свършено време на глагола говоря говорих и говорих?

Отговор:

Формите за минало свършено време на глаголите с ударение върху краесловието от типа на говорих отразяват по-старо състояние на кодификацията на нормата на книжовния език. С издаването на Нов правописен речник (2002 г.) дублетността във формите за минало свършено време отпада и книжовни остават единствено формите с ударение върху глаголната основа: говорих.

Официален правописен речник (2012), с. 68.

Въпрос: Коя е правилната форма за повелително наклонение на глагола поя в множествено число?

Отговор: В повелително наклонение глаголът поя има дублетни форми за множествено число: поѐте и по̀йте.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 732.

Въпрос: Коя е правилната императивна форма на глагола преброя?

Отговор: Императивната форма на глагола преброя е преброй за ед. ч. и пребройте за мн. ч.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 735

Въпрос: Кой е правилният глагол: набедявам или набеждавам?

Отговор: Глаголите набедявам и набеждавам са дублети, като препоръчваната форма е набеждавам.

Официален правописен речник (2012), с. 390.

Въпрос: Кой е правилният вариант на причастието: изклан или изколен?

Отговор: Формите изклан и изколен са дублети. Препоръчва се употребата на формата изклан.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 226.

Въпрос: Кои са правилните форми за минало свършено време: изядах или изядох, показах или показох?

Отговор: Правилната форма за минало свършено време на глагола изям е изядох, а формата за минало свършено време на глагола покажа е показах.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 279, с. 569.

Въпрос: Как е правилно: разхвърлен или разхвърлян и съответно в мн.ч. разхвърлени или разхвърляни?

Отговор: Разхвърлен и разхвърлян са две различни минали страдателни причастия от два различни глагола. Глаголът разхвърля е от свършен вид, а глаголът разхвърлям от несвършен вид. Миналото страдателно причастие на глагола от свършен вид разхвърля е разхвърлен; мн. ч. разхвърлени. Миналото страдателно причастие на глагола от несвършен вид разхвърлям е разхвърлян, а формата за мн.ч. на причастието е съответно разхвърляни.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 868.

Въпрос: Коя е правилната форма на причастието: настъпен или настъпан?

Отговор: Правилната форма на причастието е с е: настъпен. Това е минало страдателно причастие от глагола настъпя.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 378.

Въпрос: Как е правилно: Момчето научва или Момчето научава?

Отговор: Стилистично неутралната употреба е Момчето научава.
Глаголът научвам (се) е остарял и диалектен.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/
Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 385.

Въпрос: Как е правилно: прахосмуча или прахосмукирам?

Отговор: И двата глагола са от разговорната реч, не са част от лексиката на книжовния български език.
Правилно е действието да се изрази описателно: чистя/почиствам с прахосмукачка.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 38 резултата »