Въпрос: Кой е правилният израз: резултат от проведените избори или резултат от провежданите избори?

Отговор: И двата израза – резултат от проведените избори и резултат от провежданите избори, са правилни, но имат различен смисъл в зависимост от вида на глагола, от който е образувано съответното причастие.
В проведените избори причастието е от глагола в свършен вид проведа, който представя действието в неговата цялост и завършеност. В провежданите избори причастието е от глагола в несвършен вид провеждам, който представя действието като незавършено или повтарящо се в определен период от време.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология (1983), с. 258 – 282.

Въпрос: Глаголът звъня има ли форма звъних?

Отговор: Да, звъних е формата за 1 л. ед.ч. минало свършено време на глагола звъня.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 204.

Въпрос: Залепяйте или залепвайте?

Отговор: Залепяйте и залепвайте са форми за повелително наклонение за 2. л. мн.ч. на глаголите залепям (се) и залепвам (се). И двата глагола са книжовни и имат еднакво значение, затова и двете форми – залепяйте и залепвайте – са правилни.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 155.

Въпрос: Дублетни ли са формите за минало свършено време на глагола говоря говорих и говорих?

Отговор:

Формите за минало свършено време на глаголите с ударение върху краесловието от типа на говорих отразяват по-старо състояние на кодификацията на нормата на книжовния език. С издаването на Нов правописен речник (2002 г.) дублетността във формите за минало свършено време отпада и книжовни остават единствено формите с ударение върху глаголната основа: говорих.

Официален правописен речник (2012), с. 68.

Въпрос: Коя е правилната форма за повелително наклонение на глагола поя в множествено число?

Отговор: В повелително наклонение глаголът поя има дублетни форми за множествено число: поѐте и по̀йте.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 732.

Въпрос: Коя е правилната императивна форма на глагола преброя?

Отговор: Императивната форма на глагола преброя е преброй за ед. ч. и пребройте за мн. ч.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 735

Въпрос: Кой е правилният глагол: набедявам или набеждавам?

Отговор: Глаголите набедявам и набеждавам са дублети, като препоръчваната форма е набеждавам.

Официален правописен речник (2012), с. 390.

Въпрос: Кои са правилните форми за минало свършено време: изядах или изядох, показах или показох?

Отговор: Правилната форма за минало свършено време на глагола изям е изядох, а формата за минало свършено време на глагола покажа е показах.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 279, с. 569.

Въпрос: Как е правилно: Момчето научва или Момчето научава?

Отговор: Стилистично неутралната употреба е Момчето научава.
Глаголът научвам (се) е остарял и диалектен.

//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/
Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 385.

Въпрос: Как е правилно: прахосмуча или прахосмукирам?

Отговор: И двата глагола са от разговорната реч, не са част от лексиката на книжовния български език.
Правилно е действието да се изрази описателно: чистя/почиствам с прахосмукачка.

Въпрос: Правилно ли е да се казва и пише аз ще съм вместо аз ще бъда?

Отговор: Спомагате.ният глагол съм има две форми за бъдеще време: (аз) ще съм и (аз) ще бъда.
Вж. Граматика на съвременния български книжовен език, 1998, па, 441, с. 165

Въпрос: Коя е правилната форма за минало свършено време: настъпих или настъпах?

Отговор: Правилната форма за минало свършено време на глагола настъпя е настъпих, защото глаголът е от второ спрежение с тематична гласна и в мин. св. време – настъпих.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 378.

Въпрос: Коя е правилната глаголна форма: шифрирам или шифровам?

Отговор: Формите шифрирам и шифровам са дублетни и могат да се употребяват и двете.

Официален правописен речник (2012), с. 668.

Въпрос: Как е правилно: запечатан или запечатен?

Отговор: Правилната форма за минало страдателно причастие на глагола запечатам е запечатан: Запечатан със седем печата.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 167.

Въпрос: Как е правилно: Колите го влекат или Колите го влечат?

Отговор: Формата за 3 л., мн.ч. на глагола влека е влекатне влечат). Затова е правилно Колите го влекат.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 48.

Въпрос: Коя е правилната глаголна форма: облека или облеча?

Отговор: Правилно е да се пише с к: облека. Глаголите от първо спрежение със завършек на корена или от типа на сека, влека, тека, река, облека, пека, мога и образуваните от тях чрез представки производни глаголи от първо спрежение запазват тези съгласни във формите за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сег.вр.

Официален правописен речник (2012), т. 14.

Въпрос: Коя е правилната форма за 2. л., ед.ч. на глагола срѐша (се): срешеш (се) или срешиш (се)?

Отговор: Глаголът среша (се) е от второ спрежение, затова правилната форма за 2. л., ед.ч. е срешиш (се).
Срв.: С балсам „Рапунцел“ ти отнема не повече от 2 минути да се срешиш.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 921.

Въпрос: Коя е правилната форма на глагола: знам или зная?

Отговор: Двете глаголни форми са дублетни, тоест правилно е както знам, така и зная.

Официален правописен речник (2012), с. 283.

Въпрос: Коя е правилната форма на глагола греша в трето лице, множествено число, минало неопределено време: грешали са или грешели са?

Отговор: Правилната форма на глагола греша в трето лице, множествено число, минало неопределено време е грешали са, напр. Те са мислели, че той ще се върне при нея, но само колко са грешали!
Според книжовната норма при миналите деятелни причастия след Ж, Ч, Ш не се пише (съответно не се изговаря) Е (срв. и жужали са, звучали са).

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 70.

Въпрос: Коя е правилната форма на глагола зачестя в 3. л. мн.ч. мин.св. вр. – зачестяха или зачестиха?

Отговор: Формата за 3. л. мн.ч. мин.св.вр. на глагола зачестя е зачестиха, напр. Напоследък проблемите зачестиха. Формата зачестяха е за мин.несв.вр. на същия глагол, напр. Ако проблемите зачестяха, щях да се обърна за помощ към баща ми.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 200.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 23 резултата »