Въпрос: Коя е правилната глаголна форма – жужали или жужели?

Отговор: Правилната глаголна форма е жужали.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 123.

Въпрос: Как е правилно: излян или излят?

Отговор: Двете форми са дублетни: излян и излят.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 230.

Въпрос: Дублетни ли са формите заинтересован и заинтересуван?

Отговор: Формите заинтересован и заинтересуван са дублетни, но се наблюдава разлика в употребите им: заинтересован – ‘който има полза, интерес’; заинтересуван – ‘който проявява интерес, любопитство’.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 146.

Въпрос: Облян или облят?

Отговор: Двете форми са дублетни: облян и облят.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 407.

Въпрос: Кой е правилният вариант на причастието: изклан или изколен?

Отговор: Формите изклан и изколен са дублети. Препоръчва се употребата на формата изклан.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 226.

Въпрос: Как е правилно: разхвърлен или разхвърлян и съответно в мн.ч. разхвърлени или разхвърляни?

Отговор: Разхвърлен и разхвърлян са две различни минали страдателни причастия от два различни глагола. Глаголът разхвърля е от свършен вид, а глаголът разхвърлям от несвършен вид. Миналото страдателно причастие на глагола от свършен вид разхвърля е разхвърлен; мн. ч. разхвърлени. Миналото страдателно причастие на глагола от несвършен вид разхвърлям е разхвърлян, а формата за мн.ч. на причастието е съответно разхвърляни.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 868.

Въпрос: Коя е правилната форма на причастието: настъпен или настъпан?

Отговор: Правилната форма на причастието е с е: настъпен. Това е минало страдателно причастие от глагола настъпя.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 378.

Въпрос: Коя форма е правилна: учащ или учещ?

Отговор: И двете думи са правилни, но не са дублети и имат различна употреба. Думата учащ в българския език се употребява само като съществително име, например: Учащите пътуват с 50% намаление. Думата учещ (се) е форма за м.р. ед.ч. на сегашното деятелно причастие на глагола уча (се). Тя може да се употребява във функцията на прилагателно име: Един от критериите за прием в детска градина е работещ или учещ висше образование родител, или във функцията на съществително име: Не само преподавателят, но и учещият се има отговорността да идва подготвен за урока.

Официален правописен речник (2012), с. 637.

Въпрос: Как е правилно: ходили пеш или ходели пеш?

Отговор: В случая става въпрос за две различни глаголни форми: минало несвършено деятелно причастие (ходели) и минало свършено деятелно причастие (ходили). Съответно граматичните значения, които изразяват, са различни.
Срв.: Когато имали повече време, те ходели пеш (има се предвид по принцип; действието се представя като повтарящо се). Но: Този път те имали много време и ходили пеш (има се предвид конкретен случай; действието се представя като цялостно, приключено).

Въпрос: Правилна ли е формата твърдяно?

Отговор: Да, формата твърдяно е правилна. Това е форма за среден род на миналото страдателно причастие твърдян от глагола твърдя.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 938.

Въпрос: Коя е правилната форма: разтреперан или разтреперен?

Отговор: Страдателното причастие на глагола разтреперя (се) е разтреперен.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 864.

Въпрос: Коя е правилната форма за миналото страдателно причастие на глагола залея: залян или залят?

Отговор: Формите за миналото страдателно причастие залян и залят са дублети.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 156.