Въпрос: Отменям или отменявам?

Отговор: И двата глагола са включени в Официалния правописен речник на българския език (2012). Глаголът отменявам обаче вече се осъзнава като архаичен и неговата употреба не е препоръчителна в съвременния книжовен език. Затова е изключен от Официалния правописен речник на българския език. Глаголи (2016). Глаголът отменям принадлежи към съвременната книжовна лексика.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 457.

Въпрос: Потапям или потопявам?

Отговор: Потапям и потопявам са глаголи от несвършен вид, образувани от глагола потопя със синонимните наставки - и -`ава. И двата глагола са книжовни и имат едно и също значение.

Официален правописен речник. Глаголи (2016 ), с. 715, 716.