Въпрос: Книжовна ли е думата далеко?

Отговор: Наречието далеко е равностоен дублет на наречието далече и е част от речниковия състав на българския книжовен език.

Официален правописен речник (2012), с. 219.