Въпрос: Кой вариант на изречението е правилен: Получили сте информация при телефонен разговор или Получили сте информация след телефонен разговор?

Отговор: Правилни са и двата варианта на изречението Получили сте информация при телефонен разговор и Получили сте информация след телефонен разговор. Употребените предлози в тях придават различен смисъл на изказването.
Предлогът при означава обстоятелството, при което се е извършило действието, а предлогът след означава, че действието (получаването на информацията) се е извършило като резултат от предишно обстоятелство (телефонен разговор).

Въпрос: Кой израз е правилен: Закъснях пет минути или Закъснях с 5 минути?

Отговор: И двата израза – Закъснях пет минути и Закъснях с пет минути са правилни. В първия случай се акцентира върху продължителността на закъснението, а във втория – върху самото превишение във времето като брой минути.

Речник на българския език (БАН, Институт за български език). С2.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Кой е правилният вариант: първа награда от национален конкурс или първа награда в национален конкурс?

Отговор: И двата варианта на изразите са правилни, като употребените предлози придават различен смисъл на изказването. Предлогът ОТ означава произхода на наградата (откъде е получена), а предлогът В означава мястото или събитието, в рамките на което е получена наградата.

Речник на българския език. Т. 2. (2002), с. 7.
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B2/

Речник на българския език. Т. 11 (2002), с. 878.
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BE%D1%82/


Въпрос: Кой предлог е правилно да се употреби: в 1953 г. или през 1953 г.?

Отговор: В българския език за означаване на време с конкретна година се предпочита предлотът през: през 1953 г., през миналата (следващата) година. Предлогът в се употребява за означаване на определен момент от денонощието, седмицата, годината или по-дълъг период (в два часа, в началото на седмицата, в края на годината, в древността и под.).

Речник на българския език. Т. 12 (2004)
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7/

Речник на българския език. Т. 2 (доп. и прераб. изд., 2002)
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B2/

Въпрос: Кой предлог е правилно да се употреби в изречението: Дават български филм в киното или Дават български филм на киното?

Отговор: Тъй като се има предвид, че в конкретно кино дават български филм, е правилно да се употреби предлогът в: Дават български филм в киното. Предлогът на се използва с нечленуваната форма на съществителното кино в съчетания като отивам на кино, на кино съм (но: в киното съм - т.е. вътре в сградата на конкретно кино).

Въпрос: Как е правилно: обръщение към или обръщение до?

Отговор: Правилни са и двете съчетания.