Въпрос: Правилно ли е съгласуването на сказуемото и местоименията в изречението „Според съобщенията на таблото за обяви какво или кой би могъл да помогне на Петър“?

Отговор: Съгласуването в изречението Според съобщенията на таблото за обяви какво или кой би могъл да помогне на Петър? е правилно.

Въпрос: Как е правилно да се каже: Вие сте получил писмото или Вие сте получили писмото, когато се изразява учтивост към едно лице?

Отговор: Когато се изразява учтивост към едно лице, глаголните форми, които завършват на , се употребяват в множествено число: Вие сте получили писмото.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.1.

Въпрос: Как е правилно: Госпожо, Вие сте поканена или Госпожо, Вие сте поканени, когато се изразява учтивост към едно лице?

Отговор: Когато се изразява учтивост към едно лице, глаголните форми, които завършват на и , се употребяват в единствено число: Госпожо, Вие сте поканена, също и Господине, Вие сте приет.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.2.

Въпрос: Как е правилно: Външното и Вътрешното министерство или министерства?

Отговор: Правилно е Външното и Вътрешното министерство, а не министерства. Това е словосъчетание от съществително име и две определения в ед. ч., които се отнасят до два обекта. Затова и двете определения се членуват. Съществителното име също е в ед.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Кое е правилното съгласуване: тяхното родолюбие и героизъм или техните родолюбие и героизъм

Отговор: Правилното съгласуване е: тяхното родолюбие и героизъм, а не техните родолюбие и героизъм.

Въпрос: Кой ваиант е правилен: Падуа е била средновековен университетски град или Падуа е бил средновековен университетски град?

Отговор: Правилен е вариантът Падуа е била средновековен университетски град. Тъй като името Падуа е от женски род и е подлог в изречението, глаголната форма на сказуемото също трябва да е в женски род.
Ако името Падуа е употребено в съчетание с думата град, тогава формата на сказуемото ще бъде в мъжки род, напр. Град Падуа е бил средновековен университетски център.

Въпрос: Как е правилно: островният град държава или островната град държава?

Отговор: В словосъчетанието град държава думата град е главен член, а думата държава я пояснява, затова е подчинен член. Определението островният се съгласува с главния член на словосъчетанието: островният град държава.

Въпрос: Как е правилно: директорът е решил или директорът е решила, когато директорът е жена?

Отговор: Правилно е директорът е решил, а не директорът е решила. Когато в позицията на подлог в изречението стои съществително име от мъжки род, което назовава длъжност, но длъжността се заема от жена, подлогът и сказуемото се съгласуват формално, т.е. според рода на думата, с която се назовава длъжността.

Въпрос: Как е правилно: синя и зелена зона или синя и зелена зони?

Отговор: Правилно е думата зона да бъде в единствено число в словосъчетанието синя и зелена зона. С това словосъчетание от съществително име с две еднородни определения в ед.ч. се означават два еднотипни обекта, затова съществителното след второто определение е в единствено число. Приема се, че съществителното име след първото определение е изпуснато: синя (зона) и зелена зона.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: В единствено или в множествено число трябва да бъде глаголната форма в следния случай: Материалното и правно отношение е осигурено / са осигурени?

Отговор: От значение е дали в случая отношението е едно, или са две. Ако отношението е едно, сказуемото е в единствено число: материалното и правно отношение е осигурено. Ако отношенията са две, сказуемото е в множествено число и второто определение също трябва да е членувано: материалното и правното отношение са осигурени.

Въпрос: Как е правилно: Количеството и съставът на примесите зависят от района или Количеството и съставът на примесите зависи от района?

Отговор: Правилно е Количеството и съставът на примесите зависят от района. В изречението има два подлога (количеството и съставът), свързани със съюа и, затова глаголната форма трябва да бъде в множествено число.