Въпрос: Правилно ли е съгласуването на сказуемото и местоименията в изречението „Според съобщенията на таблото за обяви какво или кой би могъл да помогне на Петър“?

Отговор: Съгласуването в изречението Според съобщенията на таблото за обяви какво или кой би могъл да помогне на Петър? е правилно.

Въпрос: Как е правилно да се каже: Вие сте получил писмото или Вие сте получили писмото, когато се изразява учтивост към едно лице?

Отговор: Когато се изразява учтивост към едно лице, глаголните форми, които завършват на , се употребяват в множествено число: Вие сте получили писмото.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.1.

Въпрос: Как е правилно: Госпожо, Вие сте поканена или Госпожо, Вие сте поканени, когато се изразява учтивост към едно лице?

Отговор: Когато се изразява учтивост към едно лице, глаголните форми, които завършват на и , се употребяват в единствено число: Госпожо, Вие сте поканена, също и Господине, Вие сте приет.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.2.

Въпрос: Как е правилно: Външното и Вътрешното министерство или министерства?

Отговор: Правилно е Външното и Вътрешното министерство, а не министерства. Това е словосъчетание от съществително име и две определения в ед. ч., които се отнасят до два обекта. Затова и двете определения се членуват. Съществителното име също е в ед.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Кое е правилното съгласуване: тяхното родолюбие и героизъм или техните родолюбие и героизъм

Отговор: Правилното съгласуване е: тяхното родолюбие и героизъм, а не техните родолюбие и героизъм.

Въпрос: Кое е правилното съгласуване: социалната и културната антропология или социалната и културната антропологии?

Отговор: Правилното съгласуване е социалната и културната антропология.
Това е словосъчетание от съществително и две съгласувани еднородни определения, които се отнасят до два обекта, затова съществителното е в ед. ч.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: В кой род трябва да бъде думата свободен в изречението: Напълно свободен е единствено главата на семейството?

Отговор: В изречението Напълно свободен е единствено главата на семейството думата свободен трябва да бъде в мъжки род. Тя е определение към думата глава, която е от мъжки род, когато е употребена със значение 'лице, което стои начело на семейство, организация, институция и под.'.

Въпрос: Как е правилно да се съгласува в състава на учтивата форма: Била сте доведена или Били сте доведена?

Отговор: Глаголните форми на -л в състава на учтивата форма трябва да бъдат в мн.ч., а глаголните форми на -н/-т трябва да бъдат в ед.ч. Затова правилното съгласуване е Били сте доведена.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.

Въпрос: Кой ваиант е правилен: Падуа е била средновековен университетски град или Падуа е бил средновековен университетски град?

Отговор: Правилен е вариантът Падуа е била средновековен университетски град. Тъй като името Падуа е от женски род и е подлог в изречението, глаголната форма на сказуемото също трябва да е в женски род.
Ако името Падуа е употребено в съчетание с думата град, тогава формата на сказуемото ще бъде в мъжки род, напр. Град Падуа е бил средновековен университетски център.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Ще развиват екологично чиста енергия и транспорт или екологично чисти енергия и транспорт?

Отговор: Правилен е вариантът Ще развиват екологично чиста енергия и транспорт. В книжовния български език в такива случаи прилагателното е в единствено число, като се подразбира, че се отнася и за двете съществителни (т.е. и енергията, и транспортът поотделно са екологично чисти). Ако авторът смята, че не е ясно дали прилагателното се отнася и до второто съществително, може да допусне повторение: екологично чиста енергия и екологично чист транспорт. Множествено число се допуска по изключение само за лица, ако иначе не става ясно дали прилагателното се отнася само за едното лице, или и за двете, напр. болният Иван и Мария не е ясно дали и Мария е болна, докато при болните Иван и Мария вече се разбира, че и двамата са болни.

Въпрос: Как е правилно да се напише: Френският и британският министър подписаха или Френският и британският министри подписаха ...?

Отговор: Правилно е да се напише Френският и британският министър подписаха..., тъй като двете еднородни определения се отнасят до два еднотипни обекта (френският министър и британският министър), поради което съществителното име е в единствено число.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Как е правилно: островният град държава или островната град държава?

Отговор: В словосъчетанието град държава думата град е главен член, а думата държава я пояснява, затова е подчинен член. Определението островният се съгласува с главния член на словосъчетанието: островният град държава.

Въпрос: Как е правилно: директорът е решил или директорът е решила, когато директорът е жена?

Отговор: Правилно е директорът е решил, а не директорът е решила. Когато в позицията на подлог в изречението стои съществително име от мъжки род, което назовава длъжност, но длъжността се заема от жена, подлогът и сказуемото се съгласуват формално, т.е. според рода на думата, с която се назовава длъжността.

Въпрос: Как е правилно: синя и зелена зона или синя и зелена зони?

Отговор: Правилно е думата зона да бъде в единствено число в словосъчетанието синя и зелена зона. С това словосъчетание от съществително име с две еднородни определения в ед.ч. се означават два еднотипни обекта, затова съществителното след второто определение е в единствено число. Приема се, че съществителното име след първото определение е изпуснато: синя (зона) и зелена зона.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: В единствено или в множествено число трябва да бъде глаголната форма в следния случай: Материалното и правно отношение е осигурено / са осигурени?

Отговор: От значение е дали в случая отношението е едно, или са две. Ако отношението е едно, сказуемото е в единствено число: материалното и правно отношение е осигурено. Ако отношенията са две, сказуемото е в множествено число и второто определение също трябва да е членувано: материалното и правното отношение са осигурени.

Въпрос: Как е правилно: Купуването и продаването на гласове е престъпление или Купуването и продаването на гласове са престъпления?

Отговор: И двата начина на съгласуване са правилни. Когато съставното именно сказуемо е в множествено число (са престъпления), съгласуването е формално. Тъй като двата подлога (купуването и продаването) представляват една смислова цялост, понятия, които са свързани помежду си, сказуемото може да бъде и в единствено число (е престъпление) – тогава е налице логическо съгласуване.

Въпрос: Как е правилно: Количеството и съставът на примесите зависят от района или Количеството и съставът на примесите зависи от района?

Отговор: Правилно е Количеството и съставът на примесите зависят от района. В изречението има два подлога (количеството и съставът), свързани със съюа и, затова глаголната форма трябва да бъде в множествено число.

Въпрос: В единствено или множествено число е правилно да се употреби думата документация в изречението: Конструкторската и техническата документация/документации ще струват три милиарда лева?

Отговор: В изречението думата документация трябва да бъде употребена в единствено число: Конструкторската и техническата документация ще струват три милиарда лева. В случая двете еднородни определения се отнасят до два еднотипни обекта (конструкторската документация и техническата документация), поради което съществителното име е в единствено число.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Коя е правилната глаголна форма в изречението: Уважаема госпожо, носкоро видях в интернет, че сте харесала/харесали моя публикация?

Отговор: Правилната глаголна форма е сте харесали: Уважаема госпожо, носкоро видях в интернет, че сте харесали моя публикация. Глаголите и глаголните форми на в състава на учтивата форма се употребяват в множествено число.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Добре дошли, господин Иванов или Добре дошъл, господин Иванов?

Отговор: Правилният вариант е Добре дошли, господин Иванов, тъй като глаголите и глаголните форми на -л в състава на учтивата форма се употребяват в мн.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 24.1.1.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 28 резултата »