Въпрос: Как е правилно: Външното и Вътрешното министерство или министерства?

Отговор: Правилно е Външното и Вътрешното министерство, а не министерства. Това е словосъчетание от съществително име и две определения в ед. ч., които се отнасят до два обекта. Затова и двете определения се членуват. Съществителното име също е в ед.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Кое е правилното съгласуване: тяхното родолюбие и героизъм или техните родолюбие и героизъм

Отговор: Правилното съгласуване е: тяхното родолюбие и героизъм, а не техните родолюбие и героизъм.

Въпрос: Кое е правилното съгласуване: социалната и културната антропология или социалната и културната антропологии?

Отговор: Правилното съгласуване е социалната и културната антропология.
Това е словосъчетание от съществително и две съгласувани еднородни определения, които се отнасят до два обекта, затова съществителното е в ед. ч.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: В кой род трябва да бъде думата свободен в изречението: Напълно свободен е единствено главата на семейството?

Отговор: В изречението Напълно свободен е единствено главата на семейството думата свободен трябва да бъде в мъжки род. Тя е определение към думата глава, която е от мъжки род, когато е употребена със значение 'лице, което стои начело на семейство, организация, институция и под.'.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Ще развиват екологично чиста енергия и транспорт или екологично чисти енергия и транспорт?

Отговор: Правилен е вариантът Ще развиват екологично чиста енергия и транспорт. В книжовния български език в такива случаи прилагателното е в единствено число, като се подразбира, че се отнася и за двете съществителни (т.е. и енергията, и транспортът поотделно са екологично чисти). Ако авторът смята, че не е ясно дали прилагателното се отнася и до второто съществително, може да допусне повторение: екологично чиста енергия и екологично чист транспорт. Множествено число се допуска по изключение само за лица, ако иначе не става ясно дали прилагателното се отнася само за едното лице, или и за двете, напр. болният Иван и Мария не е ясно дали и Мария е болна, докато при болните Иван и Мария вече се разбира, че и двамата са болни.

Въпрос: Как е правилно да се напише: Френският и британският министър подписаха или Френският и британският министри подписаха ...?

Отговор: Правилно е да се напише Френският и британският министър подписаха..., тъй като двете еднородни определения се отнасят до два еднотипни обекта (френският министър и британският министър), поради което съществителното име е в единствено число.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Как е правилно: островният град държава или островната град държава?

Отговор: В словосъчетанието град държава думата град е главен член, а думата държава я пояснява, затова е подчинен член. Определението островният се съгласува с главния член на словосъчетанието: островният град държава.

Въпрос: Как е правилно: синя и зелена зона или синя и зелена зони?

Отговор: Правилно е думата зона да бъде в единствено число в словосъчетанието синя и зелена зона. С това словосъчетание от съществително име с две еднородни определения в ед.ч. се означават два еднотипни обекта, затова съществителното след второто определение е в единствено число. Приема се, че съществителното име след първото определение е изпуснато: синя (зона) и зелена зона.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: В единствено или множествено число е правилно да се употреби думата документация в изречението: Конструкторската и техническата документация/документации ще струват три милиарда лева?

Отговор: В изречението думата документация трябва да бъде употребена в единствено число: Конструкторската и техническата документация ще струват три милиарда лева. В случая двете еднородни определения се отнасят до два еднотипни обекта (конструкторската документация и техническата документация), поради което съществителното име е в единствено число.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: В единствено или множествено число е правилно да се употреби думата сфера в изречението: Наблюдават се опити за влияние в икономическата и етнорелигиозната сфера у нас?

Отговор:

Правилно е думата сфера да се употреби в единствено число: Наблюдават се опити за влияние в икономическата и етнорелигиозната сфера у нас. Това е словосъчетание от съществително име (сфера) с две съгласувани еднородни определения в единствено число (икономическата и етнорелигиозната), които се отнасят до два еднотипни обекта (икономическата сфера и етнорелигиозната сфера) (срв. и Рилски и Бачковски манастир, английски, немски и руски език). 

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Как е правилно на български: Сайтът има българска и немска версия или българска и немска версии?

Отговор: Правилно е съществителното име версия да се употреби в ед.ч.: Сайтът има българска и немска версия.
Съществителното име е в ед.ч., когато е в съчетание с две или повече съгласувани еднородни определения в ед.ч., които се отнасят до два или повече еднотипни обекта. Срв. още: Рилски и Бачковски манастир; руски, френски и немски език и др.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Как е правилно: българските непукизъм, отчаяние и мързел или българският непукизъм, отчаяние и мързел?

Отговор: Правилно е българският непукизъм, отчаяние и мързел. Когато едно определение се отнася към повече от едно определяемо, то се съгласува с първото определеляемо, като се подразбира, че се отнася и за следващите.

Въпрос: Кое местоимение трябва да се употреби в изречението: Предприемат се спасителни акции за животински видове, чийто/чиито хабитат е в зоната на строителните дейности?

Отговор: Местоимението чийто се отнася към думата хабитат, затова е правилно да се употреби формата за м.р. ед.ч.: Предприемат се спасителни акции за животински видове, чийто хабитат е в зоната на строителните дейности.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Даряват безценните си опит и знания или Даряват безценния си опит и знания?

Отговор:

Правилният вариант е Даряват безценния си опит и знания. В такива случаи прилагателното име е в единствено число, като се подразбира, че то се отнася и за двете съществителни (т.е. и опитът, и знанията поотделно са безценни), но се изпуска пред второто съществително.

Въпрос: Как е правилно: последната четвърт век или последния четвърт век?

Отговор: Правилно е прилагателното последен да се съгласува по род с второто съществително в съчетанието – век: последния четвърт век.