Въпрос: Има ли в българския език дума всъдесъщ? Тя може ли да замества думата вездесъщ?

Отговор: В съвременния български език няма дума всъдесъщ. Употребява се единствено думата вездесъщ.

Въпрос: Може ли да се каже Тя е женена за...?

Отговор: В неофициални ситуации може да се каже Тя е женена за.... Глаголът женя се се употребява и за мъж, и за жена, докато омъжа се - само за жена.

Въпрос: Как е правилно: Хелоуин костюм или хелоуински костюм?

Отговор: От името на празника Хелоуин се образува прилагателно име хелоуински, така че на български е правилно да се каже/напише хелоуински костюм.

Въпрос: Как се наричат жителите на гр. Букурещ?

Отговор: Жителите на град Букурещ се наричат букурещенци.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 182.

Въпрос: Има ли в съвременния български език глагол от съществителното приоритет?

Отговор: В разговорната реч и в някои професионалните говори се използва глаголът приоритизирам. Глаголът обаче не принадлежи към книжовната глаголна лексика - не е включен в Официален правописен речник. Глаголи, 2016 г.

Въпрос: Коя е правилната дума: натраплив или натрапчив?

Отговор: И двете думи съществуват в българския език. Те са синоними. В терминологичното съчетание с невроза обаче се употребява само думата натраплив: натраплива невроза.

Речник на българския език, т. 10 (2000), стр. 585, 586.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Коя е правилната форма при отговор на великденския поздрав Христос воскресе: Наистина воскресе или Воистину воскресе?

Отговор: Правилната форма при отговор на великденския поздрав Христос воскресе е Воистину воскресе.
Думата воистину е черковнославянско наречие и означава 'наистина', 'действително' (за категорично и подсилено твърдение).
Думата воистину има и значение 'в (чрез) истината'.

Бончев, Ат. Речник на черковнославянския език. Т. 1. (2002), с. 97.

Въпрос: Съществува ли думата режисьорка в българския език?

Отговор: Думата режисьорка съществува в българския език със значение 'жена режисьор'.

ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/режисьорка/

Въпрос: Как е правилно: клавирни инструменти или клавишни инструменти?

Отговор: Правилно е клавирни инструменти, а не клавишни инструменти.

Въпрос: Има ли дума змеица в книжовния език?

Отговор: Думата змеица съществува в българския книжовен език със значения 'женски змей' и 'жена на змей'.

Речник на българския език. Т. 5. Ж Зяпнуване (1987), с. 961.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Какво е значението на прилагателното име мобилен и на съществителното име мобилност?

Отговор: В Български тълковен речник (четвърто издание от 1994 г., допълнено и преработено от Димитър Попов) думата мобилност е опредена като книжна и е изтълкувана като ‘качество на мобилен’, а думата мобилен е определена като ‘подвижен, способен за бързо придвижване или действие’. В Речник на чуждите думи в български на Иван Габеров (трето издание от 1998 г.) определението за мобилност е същото, а за мобилен е подобно: ‘който е подвижен или може бързо да бъде преместен’. В Речник на чуждите думи в българския език (пето издание от 2000 г., допълнено и основно преработено от Емилия Пернишка) думата мобилност също е определена като книжна и е разтълкувана като „подвижност“.

Въпрос: Има ли разлика в значението на думите противопока̀зан и противопо̀казен?

Отговор: Няма разлика в значението на думите противопока̀зан и противопо̀казен.

Въпрос: Какво е значението на думата карнацерия?

Отговор: Думата е регистрирана под формата карнацария със значение 'кебапчийница', от румънски ез., срв. карначе.

Български етимологичен речник, Т. 2.

Въпрос: Каква е етимологията на думата царевица?

Отговор: Съществуват различни обяснения за произхода на думата царевица. Едното е, че идва от цар по външни белези – високо, царствено растение. По-вероятно е другото обяснение – че разпространението на растението идва от Цариград, тъй като се е садяло с царска заповед, тоест думата царевица е образувана от притежателното прилагателно царев и наставка -ица.

Въпрос: Кое е правилно: индустриална революция или промишлена революция?

Отговор: И двете наименования са правилни за означаване на коренната промяна в начина на производство, свързана с въвеждане на качествено нови и значително по-ефективни производствени методи и технологии.

Речник на българския език. Т. 15.

Въпрос: Има ли в българския език дума залудял?

Отговор: Формата залудял е минало свършено деятелно причастие от глагола залудея, част от книжовната лексика на съвременния български език.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 157.

Въпрос: Как е правилно да се каже: отграничавам или разграничавам?

Отговор: В българския език се е наложила и се предпочита думата разграничавам, докато думата отграничавам, която е със същото значение, е с по-рядка употреба.

Речник на българския език, т. 11. О (2002), с. 956; т. 15. Р (2015), с. 324.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Има ли в българския език дума стрелкиня (жена, която стреля)?

Отговор: Думата стрелкиня съществува в българския език и е регистрирана в Официалния правописен речник на българския език като част от книжовната лексика.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 597.

Въпрос: Кой от двата глагола е книжовен: закръглям или закръглявам?

Отговор: И двата глагола – закръглям и закръглявам – са книжовни и се употребяват с едно и също значение.

Речник на българския език. Т. 5. Ж – Зяпнуване (1987), с 388 – 389.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Кой е правлиният вариант: отпуск или отпуска?

Отговор: И двете думи съществуват в българския език, но имат различна стилистична характеристика: думата отпуск е книжовна, а думата отпуска е разговорна.

Речник на българския език. Т. 11. О (2002), с. 1079.
//ibl.bas.bg/rbe/

« Страници 1 от 3; Страници показани 1-20 от 59 резултата »