Въпрос: Има ли в българския език дума всъдесъщ? Тя може ли да замества думата вездесъщ?

Отговор: В съвременния български език няма дума всъдесъщ. Употребява се единствено думата вездесъщ.

Въпрос: Как е правилно: Хелоуин костюм или хелоуински костюм?

Отговор: От името на празника Хелоуин се образува прилагателно име хелоуински, така че на български е правилно да се каже/напише хелоуински костюм.

Въпрос: Как се наричат жителите на гр. Букурещ?

Отговор: Жителите на град Букурещ се наричат букурещенци.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 182.

Въпрос: Има ли в съвременния български език глагол от съществителното приоритет?

Отговор: В разговорната реч и в някои професионалните говори се използва глаголът приоритизирам. Глаголът обаче не принадлежи към книжовната глаголна лексика - не е включен в Официален правописен речник. Глаголи, 2016 г.

Въпрос: Коя е правилната дума: натраплив или натрапчив?

Отговор: И двете думи съществуват в българския език. Те са синоними. В терминологичното съчетание с невроза обаче се употребява само думата натраплив: натраплива невроза.

Речник на българския език, т. 10 (2000), стр. 585, 586.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Коя е правилната форма при отговор на великденския поздрав Христос воскресе: Наистина воскресе или Воистину воскресе?

Отговор: Правилната форма при отговор на великденския поздрав Христос воскресе е Воистину воскресе.
Думата воистину е черковнославянско наречие и означава 'наистина', 'действително' (за категорично и подсилено твърдение).
Думата воистину има и значение 'в (чрез) истината'.

Бончев, Ат. Речник на черковнославянския език. Т. 1. (2002), с. 97.

Въпрос: Съществува ли думата режисьорка в българския език?

Отговор: Думата режисьорка съществува в българския език със значение 'жена режисьор'.

ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/режисьорка/

Въпрос: Има ли дума змеица в книжовния език?

Отговор: Думата змеица съществува в българския книжовен език със значения 'женски змей' и 'жена на змей'.

Речник на българския език. Т. 5. Ж Зяпнуване (1987), с. 961.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Има ли в българския език дума залудял?

Отговор: Формата залудял е минало свършено деятелно причастие от глагола залудея, част от книжовната лексика на съвременния български език.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 157.

Въпрос: Как е правилно да се каже: отграничавам или разграничавам?

Отговор: В българския език се е наложила и се предпочита думата разграничавам, докато думата отграничавам, която е със същото значение, е с по-рядка употреба.

Речник на българския език, т. 11. О (2002), с. 956; т. 15. Р (2015), с. 324.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Има ли в българския език дума стрелкиня (жена, която стреля)?

Отговор: Думата стрелкиня съществува в българския език и е регистрирана в Официалния правописен речник на българския език като част от книжовната лексика.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 597.

Въпрос: Кой от двата глагола е книжовен: закръглям или закръглявам?

Отговор: И двата глагола – закръглям и закръглявам – са книжовни и се употребяват с едно и също значение.

Речник на българския език. Т. 5. Ж – Зяпнуване (1987), с 388 – 389.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Кой е правлиният вариант: отпуск или отпуска?

Отговор: И двете думи съществуват в българския език, но имат различна стилистична характеристика: думата отпуск е книжовна, а думата отпуска е разговорна.

Речник на българския език. Т. 11. О (2002), с. 1079.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Има ли в българския език дума дуелист (човек, който се дуелира)?

Отговор: Думата дуелист съществува в българския език, но се характеризира като остаряла.

Речник на българския език. Т. 4. Деятелен – Е (2012), с. 509.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Как трябва да се употребява думата тофи в българския език – чрез превод или като заета дума?

Отговор: Думата тофи е нова заемка в областта на сладкарството и не се превежда, напр. тофи пудинг, тофи сос, крем с тофи.

Въпрос: Има ли в българския език дума преоблекалня?

Отговор: В български няма дума преоблекалня, правилно е съблекалня.

Официален правописен речник (2012), с. 602.

Въпрос: Употребява ли се в съвременния български език думата деди, или е архаизъм?

Отговор: Думата деди се употребява в съвременния български книжовен език. В Речника на българския език тя не е отбелязана нито като архаизъм, нито като историзъм.

Речник на българския език
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/деди/

Въпрос: Какво означава прилагателното кумуден (напр. кумудно девойче)?

Отговор: Прилагателното име кумуден е диалектна дума, която означава хубав, гиздав. Среща се в художествената литература, напр. у П. Ю. Тодоров.

Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век. София, БАН, 1974, с. 224.

Въпрос: Кой от глаголите е книжовен и кой е разговорен: изтървам или изтървавам?

Отговор: Книжовният глагол е изтървавам.

Официален правописен речник (2012), с. 299.

Въпрос: Има ли в българския език дума хрускав?

Отговор: В българския език има прилагателно име хрускав (който издава шум при трошене, раздробяване).

Официален правописен речник (2012), с. 653.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 25 резултата »