Въпрос: Може ли да се каже Тя е женена за...?

Отговор: В неофициални ситуации може да се каже Тя е женена за.... Глаголът женя се се употребява и за мъж, и за жена, докато омъжа се - само за жена.

Въпрос: Коя дума е книжовна – събор или сбор, когато се има предвид селищен празник с народни веселия?

Отговор: И двете думи – събор и сбор – имат значение ‘традиционен селищен празник с народни веселия’, като думата събор е неутрална книжовна дума, а думата сбор е разговорна.

Речник на българския език. Т. 16. С. Под печат.

Въпрос: Има ли женско съответствие думата възмъжал?

Отговор: Думата възмъжал няма форма за ж.р. – възмъжала – поради семантични причини.

Въпрос: Правилно ли е да се употребява думата лекарка?

Отговор: Думата лекарка е правилно да се употребява. Тя е част от съвременния български книжовен език и е стилистично неутрална.

Въпрос: Правилна ли е употребата ул. „Раковска“ вм. ул. „Раковски“, когато се назовава улицата Георги С. Раковски?

Отговор: Употребата ул. „Раковска“ не е книжовна, има разговорен характер. Правилно е улица „Раковски“.