Въпрос: Правилно ли е да се каже: Пазарувай с до 50% отстъпка?

Отговор: По-добре е да се каже: Пазарувай с отстъпка до 50%, за да се избегне тромавост на изказа, породена от струпването на предлози.

Въпрос: Кой е правилният израз: жени студенти или жени студентки (когато е посочен техният дял в сравнение с мъжете студенти)?

Отговор: Правилно е съчетанието жени студенти, а не студентки, тъй като полът на лицата веднъж е означен от съществителното име жени, поради което става излишно той да се означава още веднъж чрез думата от женски род студентки. Съчетанието жени студентки е плеонестично ("плеоназъм" – словно или смислово излишество).Въпрос: Кой от двата варианта е правилен: Сезонна разпродажба до -50% или Сезонна разпродажба до 50%?

Отговор: Въпросът не се отнася до правописните правила, а се отнася до това дали изразите Сезонна разпродажба до -50% и Сезонна разпродажба до 50% са достатъчно информативни. Макар че е изпусната думата намаление, и от двата израза става ясно, че има намаление на цените до 50%.

Въпрос: Кой е правилният вариант на изречението: Поправката не засяга текста на останалите езици или Поправката не засяга текстовете на останалите езици?

Отговор: Препоръчваме употребата на ед. ч. в изречението: Поправката не засяга текста на останалите езици. Вероятно става въпрос за един и същ текст, преведен на различни езици.

Въпрос: Може ли да се изпусне думата град в израза МВР – град Плевен?

Отговор: В израза МВР – град Плевен може да се пропусне думата град.
Думата Плевен е достатъчно известна и отдавна установена като име на град и пропускането на думата град няма да доведе до неразбиране на израза МВР – Плевен.

Въпрос: Кой е правилният вариант: направих това по погрешка или направих това по грешка?

Отговор: Правилно е да се употреби изразът по погрешка, в който съществителното име погрешка е свързано с предлога по: направих това по погрешка. Така целият израз означава 'поради, вследствие на грешка, обикновено случайна, неволна'.

Речник на българския език, Т. 12 (2004), стр. 788.
//ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0/