Въпрос: Как е правилно да се пише: трансакция или транзакция?

Отговор: Думата трансакция се пише с буква с, а не с буква з (не транзакция).

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 620.

Въпрос: Как се пише думата тиймбилдинг?

Отговор: Правилното изписване на думата е тиймбилдинг.

Официален правописен речник (2012), с. 616.

Въпрос: Как се пише: симултанен или симултантен (превод)?

Отговор: Правилното изписване на думата е симултанен (превод) – без второто т.

Официален правописен речник (2012 г.), с. 576.

Въпрос: Кетъринг или кейтъринг?

Отговор: Думата кетъринг, както и производните от нея (напр. кетърингов) се пишат без й: кетъринг.

Официален правописен речник (2012), с. 320.

Въпрос: Как е правилно да се пише: одеяло, одеялце или одеало, одеалце?

Отговор: Правилно е да се пише с я: одеяло, одеялце.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 431.

Въпрос: Как е правилно да се изговаря и пише: анцуг или анцунг?

Отговор: Правилното изписване и съответно книжовният изговор на думата е анцуг. Думата е заемка от немското der Anzug, което също се пише и изговаря с едно н.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 158.

Въпрос: Кой е правилният вариант: популизъм или пополизъм?

Отговор: Правилният вариант е популизъм. Думата е заемка от френски език (populismе).

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 495.

Въпрос: Как е правилно: конкурентноспособност или конкурентоспособност?

Отговор: Правилната форма на думата е конкурентоспособност.
Официален речник на българския език (2012), с. 333

Въпрос: Как е правилно да се пише: възвращаемост или възвръщаемост?

Отговор: Правилно е да се пише възвръщаемост (от глагола възвръщам).

Официален правописен речник на българския език (2012), с.202

Въпрос: Как се пише думата сокоизстисквачка?

Отговор: Думата се изписва със -зс- от „из-стисквам“: сокоизстисквачка.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 586

Въпрос: Как е правилно да се пише думата джафкам?

Отговор: Думата джафкам се пише с буква ф.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 228

Въпрос: Кой е правилният вариант: плащаница или плащеница?

Отговор: Правилно е да се пише и изговаря плащаница.

Официален правописен речник (2012), с. 463.

Въпрос: Коя форма е правилно да се употрелява със значение 'който е с по-голяма площ; широк' (обикн. за съд): разлат или разлят?

Отговор: Книжовната дума със значение 'който е с по-голяма площ; широк' (за съд – и 'с ниски стени') е разлат. Употребата на думата разлят в това значение е некнижовна.

Въпрос: Как е правилно: кръвообращение или кръвообръщение?

Отговор:

В българския език съществуват две близки по звуков състав думи – обръщение и обращение. Съществителното обръщение означава 'дума, с която говорещият се обръща към лицето, с което говори' (БТР). Съществителното обращение най-общо означава 'форма на движение' (БТР). Процесът кръвообращение означава 'движението на кръвта в кръвоносната система' (БТР), т.е. идва от втората дума – обращение, затова се изписва с гласна а.

Официален правописен речник (2012)
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Как е правилно: тийнейджър или тинейджър?

Отговор: Съществителното тийнейджър се пише с буквеното съчетание ий, тъй като според правилото дългата гласна [i] в английски се предава на български със съчетанието ий.

Официален правописен речник (2012 г.), с 616

Въпрос: Как е правилно: надслов или наслов?

Отговор: Съществителните наслов и надслов са дублети, препоръчва се употребата на формата надслов.

Официален правописен речник (2012 г.), с. 393

Въпрос: Как се пише думата възвръщаемост?

Отговор: Правилно е възвръщаемост (от възвръщам).

Официален правописен речник (2012), с. 202.

Въпрос: С О или с У се пише думата фехтовач?

Отговор: Правилно е фехтовач.

Официален правописен речник (2012), с. 640.

Въпрос: Как е правилно: повторяемост или повтаряемост?

Отговор: Правилно е повторяемост, а не повтаряемост.

Официален правописен речник (2012), с. 467.

Въпрос: Как е правилно да се напише: еквалайзер или еквилайзер?

Отговор: Правописът на думата е еквалайзер.

Официален правописен речник (2012), с. 249.

« Страници 1 от 10; Страници показани 1-20 от 193 резултата »