Въпрос: Къде е ударението в думата невен?

Отговор: Ударението в думата е на второто е: невѐн.

Официален правописен речник (2012), с. 405.

Въпрос: Къде е ударението в думата вино?

Отговор: Формите вѝно и вино̀ са дублети. Препоръчителният вариант е вѝно с ударение на първата сричка.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 192.

Въпрос: Какво е ударението в множествено число на думата мост?

Отговор: Формите за множествено число мо̀стове и мосто̀ве са дублети, т.е. и двете са правилни. Препоръчва се формата мо̀стове.

Официален правописен речник (2012), с. 385.

Въпрос: Къде е правилното ударение на думата увреден?

Отговор: Правилно е ударението да пада на последната сричка – увредѐн.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 630.

Въпрос: Къде е ударението на думата произход?

Отговор: При тази дума има дублетност в ударението, т.е. и двете форми са правилни: проѝзход и произхо̀д. Препоръчителният вариант е произхо̀д – с ударение на последната сричка.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 529.

Въпрос: Къде пада ударението във формата за мн.ч. на прилагателното устойчив?

Отговор: УстОйчив и устойчИв са акцентни дублети, т.е. ударението може да се постави на втората или на третата сричка. Това се отнася и за формите за множествено число.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 636

Въпрос: Кое е правилното ударение: стру̀ктура или структу̀ра?

Отговор: Формите стру̀ктура и структу̀ра са дублети, т.е. и двете ударения са правилни. Препоръчителен е вариантът структу̀ра.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 598.

Въпрос: Кое е правилното ударение: бю̀ро или бюро̀?

Отговор: Ударението в думата пада на втората сричка: бюро̀.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 185.

Въпрос: Къде е ударението в думата сърма със значение 'посребрени или позлатени тънки медни жички, с които се бродира'?

Отговор: Ударението в думата сърма ('посребрени или позлатени тънки медни жички, с които се бродира') пада на първата сричка: съ̀рма.

Официален правописен речник (2012), с. 606.

Въпрос: Кое е правилното ударение на думата посевен: посѐвен или по̀севен?

Отговор: Правилното ударение на думата посѐвен е върху гласната от втората сричка.

Официален правописен речник (2012), с. 499.

Въпрос: Къде е ударението на думата масло?

Отговор: Ударението на думата е върху последната сричка: масло̀.

Официален правописен речник (2012), с. 367.

Въпрос: Къде е ударението на думата злато?

Отговор: Ударението на думата е върху първата сричка: зла̀то.

Официален правописен речник (2012), с. 282.

Въпрос: Кое е правилното ударение: усто̀йчив или устойчѝв?

Отговор: И двете са правилни: усто̀йчив и устойчѝв. Думите са дублети.

Официален правописен речник (2012), с. 636.

Въпрос: Кое е правилното ударение: лу̀ничка или лунѝчка?

Отговор: Правилното ударение е на у: лу̀ничка.

Официален правописен речник (2012), с. 359.

Въпрос: Как е правилно: ра̀ковина или раковѝна?

Отговор: Ра̀ковина и раковѝна са дублети.

Официален правописен речник (2012), с. 551

Въпрос: Кое е правилното ударение: клѐщи или клещѝ?

Отговор: Формите клѐщи и клещѝ са дублети, т.е. и двата варианта са правилни. Препоръчителен е вариантът клѐщи.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 325.

Въпрос: Къде е правилното ударение на думата гоблен (го̀блен или гоблѐн)?

Отговор: Правилно е ударението да бъде на звук е гоблѐн.

Официален правописен речник (2012), с. 212.

Въпрос: Къде е правилното ударение на глагола постѐлеш?

Отговор: Ударението е на кореновата гласна (първото е) – постѐлеш. По принцип при формообразуването глаголите не местят ударението си на окончанието.

Официален правописен речник (2012), с. 501.

Въпрос: Коя е правилната форма на глагола ходя във 2. л. ед.ч. минало свършено време – хо̀ди или ходѝ?

Отговор: Правилна е формата хо̀ди. От 2002 г. е премахната дублетността при глаголите в мин. св. време, като формите с ударение на окончанието са неправилни.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), с. 972.

Въпрос: Кое е правилното ударение: заква̀сен или заквасѐн?

Отговор: Правилното ударение е заква̀сен.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 148.

« Страници 1 от 6; Страници показани 1-20 от 106 резултата »