Въпрос: С главна или с малка буква се пише местоимението вие при изразяване на учтивост?

Отговор: В състава на учтивата форма личното местоимение вие се пише с главна буква – Вие, независимо дали се отнася за едно или за много лица.

Господине, Вие сте поканен да присъствате на заседанието.
Господа, Вие сте поканени да присъствате на заседанието.


Местоимението вие се пише с малка буква, когато не е в състава на учтивата форма – тогава то означава много лица и с него не се изразява учтивост.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: В изречението Г-н Иванов, предлагаме на Вашите колеги... местоимението Вашите с главна или с малка буква трябва да се напише?

Отговор: В изречението Г-н Иванов, предлагаме на Вашите колеги... притежателното местоимение Вашите трябва да се напише с главна буква, тъй като е в състава на учтивата форма.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: В израза съгласно българския Данъчно-осигурителен процесуален кодекс с малка или с главна буква трябва да се напише прилагателното данъчно-осигурителен?

Отговор: В израза съгласно българския Данъчно-осигурителен процесуален кодекс прилагателното данъчно-осигурителен трябва да се напише с главна буква, тъй като е първа съставка на собствено име на документ.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С каква начална буква трябва да се напише думата образец в словосъчетанието списък образец?

Отговор: Думата образец в словосъчетанието списък образец трябва да се напише с малка начална буква.
Думата не е собствено име и не е употребена като първа част на съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С каква начална буква трябва да се напише думата хаджи в съчетание с името Коце?

Отговор: Думата хаджи в съчетание с името Коце трябва да се напише с малка буква, тъй като не се е утвърдила като част от собственото име на лицето.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главни или с малки букви се пише Старият завет?

Отговор: Името е съставно собствено и само първата съставка се пише с главна буква, защото втората съставка е съществително нарицателно. Правилно е Старият завет.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главни или с малки букви се пише Новият завет?

Отговор: Името е съставно собствено и само първата съставка се пише с начална главна буква, защото втората съставка е съществително нарицателно. Правилно е Новият завет.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата интранет (вътрешна мрежа)?

Отговор: Думата се пише с малка буква като съществително нарицателно име: интранет.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише интернет в изречението: Ползващите интернет са нараснали?

Отговор: В изречението: Ползващите интернет са нараснали думата интернет се пише с малка буква, защото не е собствено име.

Официален правописен речник (2012), с. 306.

Въпрос: В анкета местоименията ви, ваш с главна буква ли се пишат?

Отговор: В анкета местоименията Ви, Ваш се пишат с главна буква, ако са употребени в състава на учтивата форма.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: С каква буква се пише съществителното Бог в израза "Слава богу!"?

Отговор: Изразът Слава богу е фразеологизиран, а във фразеологични съчетания съществителните Бог и Господ се пишат с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 51.1.

Въпрос: С главна или малка буква се пише класицизъм като название на литературно направление?

Отговор: Думата класицизъм като название на литературното направление се пише с малка буква.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 41.7.

Въпрос: Кога местоименията вие и ви се пишат с главна буква?

Отговор: Местоименията вие и ви се пишат с главна буква, когато са в състава на учтивата форма: Господине, моля Ви да ми помогнете; Госпожо, моля за съдействието Ви; Господа, всички Вие сте поканени да присъствате на срещата.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пишат наименованията на билките в текст за съдържание на продукт (напр. жълт кантарион)?

Отговор: Названията на билките не са собствени имена и се пишат с малка буква по общите правила: жълт кантарион, лайка, мащерка и др.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 41.

Въпрос: Кой е правилният вариант за изписване на названието на учебния предмет: изпит по математика или изпит по Математика?

Отговор: В израза изпит по математика названието на учебния предмет трябва да се изпише с малка буква, тъй като не е употребено като собствено име; срв. и изразите външно оценяване по математика, урок по математика и др. под.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.15.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише: баба Тонка или Баба Тонка?

Отговор: Правилно е да се пише Баба Тонка, тъй като съществителното нарицателно име баба се е утвърдило като част от собственото име на историческото лице; срв. също Бачо Киро, Братя Миладинови и др.

Официален правописен речник на българския език (2012 г.), т. 39.2.1.

Въпрос: С начална главна или малка буква се изписва изразът Белгийската конституция?

Отговор: Изразът Белгийската конституция се изписва с начална главна буква, тъй като е название на административен документ (независимо дали това е официалното название на документа в езика източник, или не).

​Официален правописен речник (2012), т. 39.3.

Въпрос: Пише ли се местоимението вие с главна буква, когато се изразява учтивост към много хора?

Отговор: Когато се изразява учтивост към много хора, местоимението вие се пише с главна буква: Уважаеми родители, Вие сте основен фактор в живота на учениците.
Водещ в слуая е фактът, че се изразява учтивост, а не това към колко хора се изразява учтивостта.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 49.1.

Въпрос: Кои думи в израза Техни Величества трява да бъдат написани с главни букви?

Отговор: В израза Техни Величества както местоимението техни, така и съществителното нарицателно име величества трябва да се пишат с главна буква при титулуване на висши държавни служители.

Официален правописен речник (2012), т. 49.2 и т. 50.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант за изписване на думата дядо в съчетание с фамилното име на писателя Петко Славейков: Дядо Славейков или дядо Славейков.

Отговор: Думата дядо в съчетание с фамилното име на писателя Петко Славейков трябва да се пише с главна буква Дядо Славейков, тъй като в случая тя се е утвърдила като първа част от съставното прозвище на лицето (срв. и Дядо Вазов).

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.1.

« Страници 1 от 4; Страници показани 1-20 от 77 резултата »