Въпрос: В израза съгласно българския Данъчно-осигурителен процесуален кодекс с малка или с главна буква трябва да се напише прилагателното данъчно-осигурителен?

Отговор: В израза съгласно българския Данъчно-осигурителен процесуален кодекс прилагателното данъчно-осигурителен трябва да се напише с главна буква, тъй като е първа съставка на собствено име на документ.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С каква начална буква трябва да се напише думата образец в словосъчетанието списък образец?

Отговор: Думата образец в словосъчетанието списък образец трябва да се напише с малка начална буква.
Думата не е собствено име и не е употребена като първа част на съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С начална главна или малка буква се изписва изразът Белгийската конституция?

Отговор: Изразът Белгийската конституция се изписва с начална главна буква, тъй като е название на административен документ (независимо дали това е официалното название на документа в езика източник, или не).

​Официален правописен речник (2012), т. 39.3.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата заповед в израза със Заповед № 300 от 11.06.2019 г.?

Отговор: В израза със Заповед № 300 от 11.06.2019 г. думата заповед се пише с главна буква, тъй като е първа съставка на собствено име на документ.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напише констативни в изречението Съставени са три констативни протокола с № 10/15.01.2020 г., 11/15.01.2020 г. и 12/15.01.2020 г.?

Отговор: В изречението Съставени са три констативни протокола с № 10/15.01.2020 г., 11/15.01.2020 г. и 12/15.01.2020 г. прилагателното име констативни трябва да се напише с малка буква. Съчетанието констативни протоколи с № 10/15.01.2020 г., 11/15.01.2020 г. и 12/15.01.2020 г. не представлява собствено име и затова се пише с начална малка буква. Собствените имена на трите документа са Констативен протокол № 10/15.01.2020 г., Констативен протокол № 11/15.01.2020 г. и Констативен протокол № 12/15.01.2020 г.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата писмо, когато е придружена от номер, напр. Писмо №... или писмо №...?

Отговор: Правилно е да се пише с главна буква: Писмо №..., тъй като това е собствено име на документ. Срв. и: Жалба №..., Молба №...