Въпрос: С главна или с малка буква се пише местоимението вие при изразяване на учтивост?

Отговор: В състава на учтивата форма личното местоимение вие се пише с главна буква – Вие, независимо дали се отнася за едно или за много лица.

Господине, Вие сте поканен да присъствате на заседанието.
Господа, Вие сте поканени да присъствате на заседанието.


Местоимението вие се пише с малка буква, когато не е в състава на учтивата форма – тогава то означава много лица и с него не се изразява учтивост.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: В изречението Г-н Иванов, предлагаме на Вашите колеги... местоимението Вашите с главна или с малка буква трябва да се напише?

Отговор: В изречението Г-н Иванов, предлагаме на Вашите колеги... притежателното местоимение Вашите трябва да се напише с главна буква, тъй като е в състава на учтивата форма.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: В анкета местоименията ви, ваш с главна буква ли се пишат?

Отговор: В анкета местоименията Ви, Ваш се пишат с главна буква, ако са употребени в състава на учтивата форма.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: Кога местоименията вие и ви се пишат с главна буква?

Отговор: Местоименията вие и ви се пишат с главна буква, когато са в състава на учтивата форма: Господине, моля Ви да ми помогнете; Госпожо, моля за съдействието Ви; Господа, всички Вие сте поканени да присъствате на срещата.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: Пише ли се местоимението вие с главна буква, когато се изразява учтивост към много хора?

Отговор: Когато се изразява учтивост към много хора, местоимението вие се пише с главна буква: Уважаеми родители, Вие сте основен фактор в живота на учениците.
Водещ в слуая е фактът, че се изразява учтивост, а не това към колко хора се изразява учтивостта.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 49.1.

Въпрос: Кои думи в израза Техни Величества трява да бъдат написани с главни букви?

Отговор: В израза Техни Величества както местоимението техни, така и съществителното нарицателно име величества трябва да се пишат с главна буква при титулуване на висши държавни служители.

Официален правописен речник (2012), т. 49.2 и т. 50.1.

Въпрос: С главна или малка буква се пишат думите госпожи и господа в обръщението Уважаеми госпожи и господа?

Отговор: В обръщението Уважаеми госпожи и господа думите госпожи и господа се пишат с малка буква. При обръщение с главна буква се пишат само титли, длъжности и звания (когато не са придружени от собствено име).

Официален правописет речник (2012), т. 50.2.