Въпрос: Как е правилно да се пише: Негово Превъзходителство или негово превъзходителство?

Отговор: Правилно е Негово Превъзходителство да се напише с две главни букви, тъй като в случая се титулува висш държавен служител, което изисква стилистична употреба на главни букви за изразяване на специално отношение.

Официален правописен речник (2012), т. 50.1.

Въпрос: Огражда ли се в кавички и с каква начална буква се пише Дигитални комуникации в израза мениджър „Дигитални комуникации“?

Отговор: Названието Дигитални комуникации в израза мениджър „Дигитални комуникации“ се огражда в кавички и се пише с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише местоимението негово при изписване на титлата Негово Превъзходителство?

Отговор: Когато притежателното местоимение е част от титлата, то се пише с главна буква Негово Превъзходителство.

Официален правописен речник (2012), т. 49.2.

Въпрос: С малка или с главна буква се пише титлата цар в съчетание с името Иван Асен?

Отговор: В съчетание със собственото име Иван Асен титлата цар се пише с малка буква: цар Иван Асен.
Ако цялото съчетание се използва като соствено име на даден обект, тогава думата цар трябва да се пише с главна буква, напр. улица Цар Иван Асен“.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.16.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата министър-председател в До Министър-председателя на Република България?

Отговор: При адресиране и при обръщение титли, длъжности и звания се пишат с главна буква, когато не са придружени от собствено име. Правилно е До Министър-председателя на Република България.

Официален правописен речник (2012), т. 50.2.

Въпрос: С главна или с малка начална буква се пише изразът изпълнителен директор?

Отговор: Изразът изпълнителен директор се пише с начална малка буква, освен ако не е употребен при адресиране или обръщение. Длъжностите се пишат с главна буква само при адресиране и при обръщение, когато не са придружени от собствено име: До Изпълнителния директор на..., Уважаеми г-н Изпълнителен директор,...

Официален правописен речник (2012), т. 50.2.

Въпрос: Как е правилно да се напише Негово Светейшество папа Франциск по отношение на главните букви?

Отговор: Правилно е да се напише Негово Светейшество папа Франциск, при Негово Светейшество има стилистична употреба на главни букви за изразяване на специално отношение.

Официален правописен речник, 2012, т. 49.2.

Въпрос: С главна или с малка буква е правилно да се пише названието войвода, когато е придружено със собствено име, напр. Сирма войвода?

Отговор: Названието войвода се пише с малка буква, тъй като е нарицателно съществително, което не е начална съставка в съставно собствено име: срв. още и Сирма войвода, Румена войвода, Капитан Петко войвода и др.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата магистър в съчетанието образователна степен „магистър“?

Отговор: Наименованията на образователните и научни степени се пишат с малка буква, като това важи и за случаите, в които са поставени в кавички: научна/образователна степен „бакалавър“ / „магистър“ / „доктор“ и др.

Официален правописен речник (2012), т. 41.16.

Въпрос: С главна или с малка буква се пишат наименованията на специалностите в изречението: „Тя е специализирала поп и джаз пеене, тонрежисура, методи за работа с деца със специфични потребности, музикотерапия."?

Отговор: Наименованията на специалности и професионални направления, когато не са придружени от категоризираща дума, се пишат с малка буква: „Тя е специализирала поп и джаз пеене, тонрежисура, методи за работа с деца със специфични потребности, музикотерапия".

Официален правописен речник (2012), т. 41.15.

Въпрос: С главна или малка начална буква се пише изразът председател на комисия?

Отговор: Изразът председател на комисия се пише с начална малка буква, ако не е употребен при обръщение или адресиране. Названията на длъжностите се пишат с главна буква само при адресиране и при обръщение, когато не са придружени от собствено име: До Председателя на Комисията по...; Уважаеми г-н Председател,...

Официален правописен речник (2012), т. 50.2.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата доктор в съчетанието доктор на науките?

Отговор: Думата доктор се пише с малка буква в наименованието на научната степен доктор на науките. С малка буква се пишат наименованията на научните степени и академичните длъжности.

Официален правописен речник (2012), т. 41.16.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напише премиер в изречението Какво бихте казали за това, г-н Премиер?

Отговор: В изречението Какво бихте казали за това, г-н Премиер? съществителното име премиер се пише с главна буква. Титлите, длъжностите и званията се пишат с главна буква при адресиране и при обръщение, когато не са придружени от собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 50.2.

Въпрос: С главна или малка буква се пише проф. в обръщението:
Уважаема проф. Иванова?

Отговор: В обръщението Уважаема проф. Иванова съкращението проф. се пише с малка буква. Титлите, длъжностите и званията се пишат с главна буква в състава на обръщението само когато не са придружени от собствено име. Например: Уважаема г-жо Професор, Вие също сте поканена.

Официален правописен речник (2012), т. 50.2.

Въпрос: Как се пише великомъченик в названието Кремиковски манастир „Св. вмч. Георги Победоносец“?

Отговор: Великомъченик в названието Кремиковски манастир „Св. вмч. Георги Победоносец“ се съкращава с малка буква, тъй като е нарицателно в състава на съставно собствено име.

Въпрос: С главна или малка буква се пише президент в изречението Законът ще бъде изпратен на президента на републиката?

Отговор: В изречението Законът ще бъде изпратен на президента на републиката съществителното име президент се пише с малка буква. Титлите, длъжностите и званията се пишат с главна буква при адресиране и обръщение, когато не са придружени от собствено име. Например: До Президента на Република България; Уважаеми г-н Президент,...

Официален правописен речник (2012), т. 50.2.

Въпрос: С главна или малка буква се пише почетен доктор в изречението: Той е новият почетен доктор на ВТУ?

Отговор: Правилно е да се напише с малка буква: Той е новият почетен доктор на ВТУ. Названията на академични длъжности и звания не са собствени имена и се пишат с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 41.16.

Въпрос: С малка или главна буква се пише думата кмет в изречението На тържественото откриване присъства и кметът на столицата?

Отговор: В изречението На тържественото откриване присъства и кметът на столицата съществителното име кмет се пише с малка буква. Титлите, длъжностите и званията се пишат с главна буква при адресиране и обръщение, и то при условие че не са придружени от собствено име. Например: До Президента на Република България; Уважаеми г-н Кмет,...

Официален правописен речник (2012), т. 50.2.