Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата Средновековие в изречението: През тъмните векове на Средновековието се ражда надеждата и заедно с нея едно ново начало?

Отговор: Думата Средновековие се пише с главна буква като име на културно-исторически период.

Официален правописен речник (2012), т. 38.6.

Въпрос: Как е правилно да се напише: късна Античност, Късна античност или Късна Античност?

Отговор: Правилен е вариантът Късна античност, защото това е съставно собствено име. Тъй като думата античност не е първа съставка в името, тя трябва да се напише с малка буква (срв. и Ранно средновековие, Българско възраждане, Италиански ренесанс).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 39.1; 42.5.1.

Въпрос: С малка или главна начална буква се пише бронзова епоха?

Отговор: Словосъчетанието бронзова епоха се пише с начална малка буква. С малка буква се пишат названията на исторически епохи и културноисторически периоди (с изключение на Античност, Възраждане, Просвещение, Ренесанс, Реформация, Романтизъм и Средновековие). Смалка буква се пишат още и родовообщинен строй, феодализъм; модернизъм, футуризъм; желязна епоха.

Официален правописен речник (2012), т. 41.10.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише прилагателното следосвобожденски в словосъчетанието следосвобожденска България?

Отговор: В словосъчетанието следосвобожденска България прилагателното следосвобожденска се пише с малка буква, тъй като не е част от собствено име. Прилагателното следосвобожденски е образувано от съчетанието след Освобождението и назовава историческа епоха. Срв. още: средновековна България.

Официален правописен речник (2012), т. 41.10

Въпрос: Къде има главни букви в съставното собствено име Българско възраждане?

Отговор: Съставното собствено име Българско възраждане се пише с начална главна буква, като думата възраждане се пише с малка буква. Думите античност, възраждане, средновековие, ренесанс се пишат с малка буква, когато не са първа част от съставни собствени имена: Късна античност, Ранно средновековие; но: Тези идеи са характерни за Възраждането; Това се е случило през Средновековието.

Официален правописен речник (2012), т. 42.5.1.

Въпрос: Къде има главни букви в израза по-късното Средновековие?

Отговор: В израза по-късното Средновековие с главна буква се пише само Средновековие, тъй като е собствено име на културно-исторически период, докато по-късното се пише с малка буква, защото не е част от собственото име. Този случай трябва да се разграничава от Късното средновековие, което е съставно собствено име на културно-исторически период и се пише с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 38.6.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише думата романтизъм в названието Немски романтизъм?

Отговор: В названието Немски романтизъм думата романтизъм се пише с малка буква. Цялото название е съставно собствено име и думата романтизъм не е негова първа част. Сравни: Един от най-противоречивите културни периоди е Романтизмът.

Официален правописен речник (2012), т. 42.5.1.

Въпрос: Къде има главни букви в израза: Ранно средновековие?

Отговор: Изразът Ранно средновековие е съставно собствено име и се пише само с една главна буква при първата съставка. Думата средновековие се пише с малка буква, когато не е първа част от съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1., т. 42.5.1.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата древността?

Отговор: Думата древност, както и членуваната ѝ форма древността, се пише с малка буква, тъй като не е собствено име и поради това не спада към групата названия на културноисторически периоди, които се пишат с главна буква (като Античност, Възраждане, Просвещение, Ренесанс и т.н.).

Официален правописен речник (2012), т. 41.10.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише палеолит?

Отговор: Правилно е названието на епохата да се пише с малка буква: палеолит. С малка буква се пишат названията на геологическите епохи и ери. Срв. още: мезозой, еолит, неолит.

Официален правописен речник (2012), т. 41.9., с. 450.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата елинистическа от съчетанието елинистическа епоха?

Отговор: Правилно е да се пише с малка буква: елинистическа епоха. Това е название на историческа епоха, а названията на историческите епохи се пишат с малка буква (срв.: първообщинен строй, модернизъм, индустриално общество и др.).

Официален правописен речник (2012), т. 41.10.

Въпрос: С главна или малка буква се пише прилагателното име старокаменна в словосъчетанието старокаменна епоха?

Отговор: В словосъчетанието старокаменна епоха прилагателното име старокаменна се пише с малка буква. Названията на историческите епохи се пишат с малка буква, тъй като не представляват собствени имена. Срв. и: родовообщинен строй, феодализъм; желязна епоха.

Официален правописен речник (2012), т. 41.10.

Въпрос: С главна или малка буква се пише прилагателното име праисторическа в словосъчетанието праисторическа епоха?

Отговор: В названието праисторическа епоха прилагателното име праисторическа се пише с малка буква, тъй като словосъчетанието, в което е включено прилагателното, не представлява собствено име (срв. и старокаменна епоха, желязна епоха; родовообщинен строй и др. под.).

Официален правописен речник (2012), т. 41.10.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата праистория?

Отговор: Думата праистория се пише с малка буква. Названията на историческите епохи не са собствени имена и се пишат с малка буква. Срв. и: желязна епоха, родовообщинен строй, феодализъм.

Официален правописен речник (2012), т. 41.10.

Въпрос: Как е правилно: Западноевропейско средновековие, Западно средновековие или западноевропейско Средновековие, западно Средновековие?

Отговор: Правилно е да се пише Западноевропейско средновековие, Западно средновековие. Това са съставни собствени имена, затова се пишат с начална главна буква. Срв. и: Европейско средновековие, Българско възраждане, Италиански ренесанс.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1, т. 42.5.1.