Въпрос: Как се пише думата ПОПМУЗИКА?

Отговор: Думата ПОПМУЗИКА се пише слято, защото е сложно съществително име (при него първата съставка конкретизира втората). Допуска се и разделно писане – ПОП МУЗИКА, тъй като двете съставки се употребяват в езика и като самостоятелни думи.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: екодизайн, еко-дизайн или еко дизайн?

Отговор: Думата екодизайн се пише слято, тъй като представлява сложна дума, в която първата съставка еко- пояснява втората съставка дизайн. Тъй като първата съставка не е самостоятелна дума в българския език, а е съкратено прилагателно (екологичен), разделно писане в този случай не се допуска.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Полуслято или разделно се пише страна членка?

Отговор: Страна членка се пише разделно, тъй като това е словосъчетание от две съществителни имена, първото от които може да се членува: страната членка.

Официален правописен речник (2012), т. 55.1.

Въпрос: Как се пише думата инвитро?

Отговор: Думата инвитро се пише слято.

Официален правописен речник (2012), с. 303.

Въпрос: Как се пише прилагателното ТРИЙСЕТМИНУТЕН, когато числителното име ТРИЙСЕТ е написано с цифри?

Отговор: Когато в сложното прилагателно трийсетминутен числителното име трийсет е написано с цифри, то се свързва с главната основа чрез малко тире (дефис): 30-минутен. Когато като подчинена основа в сложно прилагателно име е използвана цифра, то се пише полуслято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.16.1, т. 54.5.

Въпрос: Как се пише думата ВДЯСНО?

Отговор: Думата вдясно е сложно наречие, образувано от предлог и наречие, и се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.

Въпрос: Как се пише думата ЛИТИЕВОЙОНЕН?

Отговор: Думата литиевойонен се пише слято, тъй като представлява сложно прилагателно, образувано от словосъчетание от прилагателно и съществително име (литиеви йони).

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Как се пише изразът заместник генерален директор?

Отговор: Изразът заместник генерален директор се пише разделно, като три отделни думи. Когато пред словосъчетания (в случая – генерален директор) се добави съществително име (заместник), то се пише отделно от останалата част.

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.5.

Въпрос: Как се пише думата ЕТЕРИЧНОМАСЛЕН?

Отговор: Думата етеричномаслен се пише слято, тъй като представлява сложно прилагателно, образувано от словосъчетание от прилагателно и съществително име (етерично масло).

Официален правописен речник (2012), т. 53.10; с. 258.

Въпрос: Как се пише изразът ВАГОНИ ЦИСТЕРНИ?

Отговор: Изразът вагони цистерни се пише разделно, тъй като това е съчетание от две отделни съществителни и първото от тях може да се членува: вагоните цистерни.

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.2, т. 55.1.

Въпрос: Как се пише думата КИНОКЛУБ?

Отговор: Думата киноклуб е сложно съществително, в което подчинена основа е съществителното от чужд произход кино, и се пише слято по традиция (срв. и балетмайстор, радиопредаване, фотоконкурс и др.).

Официален правописен речник (2012), т. 53.4; с. 322.

Въпрос: Как е правилно да се пишат междуметията: леле, мале ИЛИ леле-мале?

Отговор: В този случай се прилага правилото за сложните междуметия, образувани от две или повече равноправни в смислово отношение междуметия, които се пишат полуслято: бим-бам, тик-так, хър-мър, чик-чирик, тинтири-минтири, шушу-мушу, цигу-мигу, леле-мале.

Официален правописен речник (2012), т. 54.14.

Въпрос: Слято ли се пише думата френскоговорящ?

Отговор: Думата се пише слято, но завършва на -ещ, а не на -ящ: френскоговорещ.

Въпрос: Как се пише думата вследствие?

Отговор: Думата вследствие се пише слято. Това е сложен предлог.

Официален правописен речник (2012), с. 200.

Въпрос: Как се пише думата всъщност?

Отговор: Думата всъщност се пише слято. Това е сложно наречие.

Официален правописен речник (2012), с. 200.

Въпрос: Как се пише предвид?

Отговор: Думата предвид се пише слято. Това е сложен предлог.

Официален правописен речник (2012), с. 509.

Въпрос: Как е правилно да се напише айскафе?

Отговор: Думата айскафе се пише слято. Това е сложно съществително име, чиято първа съставка не се употребява като самостоятелна дума в българския език.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише думата неотговарящи в израза: решения, неотговарящи на условията?

Отговор: В израза решения, неотговарящи на условията думата неотговарящи се изписва слято. Отрицателната частица не се изписва слято със сегашното деятелно причастие отговарящи, защото с нея се образува нова дума с противоположно значение.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 61.2.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише грандама?

Отговор: Думата грандама се пише слято, защото е сложна дума, в която първата съставка гран- пояснява втората съставка дама. Тъй като първата съставка не е самостоятелна дума в българския език, разделно писане в този случай не се допуска. Слятото писане на думата е наложено и по традиция.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

(2)

Въпрос: Как е правилно: по случай или послучай?

Отговор: Изразът по случай се пише разделно, тъй като не е сложна дума, а словосъчетание от предлог и съществително име.

Официален правописен речник (2012), с. 62.

« Страници 1 от 27; Страници показани 1-20 от 527 резултата »