Въпрос: Как се пише прилагателното ТРИЙСЕТМИНУТЕН, когато числителното име ТРИЙСЕТ е написано с цифри?

Отговор: Когато в сложното прилагателно трийсетминутен числителното име трийсет е написано с цифри, то се свързва с главната основа чрез малко тире (дефис): 30-минутен. Когато като подчинена основа в сложно прилагателно име е използвана цифра, то се пише полуслято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.16.1, т. 54.5.

Въпрос: Как се пише думата ЛИТИЕВОЙОНЕН?

Отговор: Думата литиевойонен се пише слято, тъй като представлява сложно прилагателно, образувано от словосъчетание от прилагателно и съществително име (литиеви йони).

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Как се пише думата ЕТЕРИЧНОМАСЛЕН?

Отговор: Думата етеричномаслен се пише слято, тъй като представлява сложно прилагателно, образувано от словосъчетание от прилагателно и съществително име (етерично масло).

Официален правописен речник (2012), т. 53.10; с. 258.

Въпрос: Слято ли се пише думата френскоговорящ?

Отговор: Думата се пише слято, но завършва на -ещ, а не на -ящ: френскоговорещ.

Въпрос: Как е правилно да се изпише прилагателното азиатско-тихоокеански – слято или полуслято?

Отговор: Прилагателното азиатско-тихоокеански се пише полуслято. Това е сложно прилагателно име, което е образувано от две основи в равноправно отношение, т.е. между тях може да се постави съюзът и.

Официален правописен речник (2012), т. 54.6.

Въпрос: Как се пише думата слаборадиоактивен?

Отговор: Думата слаборадиоактивен е сложно прилагателно, в което подчинената основа е наречие (слабо) и което функционира като термин, и трябва да се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17; с. 581.

Въпрос: Как се пише думата общественоосигурителен?

Отговор: Думата общественоосигурителен е сложно прилагателно, което е образувано от словосъчетанието обществено осигуряване, и се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Как е правилно да се напише силно въздействащи?

Отговор: Силно въздействащи се пише разделно, защото е словосъчетание, а не сложна дума. Възможна е размяна на местата на двете съставки: въздействащи силно.

Официален правописен речник (2012), т. 55.6.

Въпрос: Как е правилно да се пише: генно-модифициран, генно модифициран или генномодифициран?

Отговор: Сложното прилагателно генномодифициран се пише слято, защото първата съставка пояснява втората съставка модифициран.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17; с. 208.

Въпрос: Слято или полуслято се пише думата правно-организационни (въпроси)?

Отговор: Думата правно-организационни се пише полуслято, тъй като смисълът, който се предава с нея, е правни и организационни (въпроси).

Официален правописен речник (2012), т. 54.6.

Въпрос: Как е правилно да се напише кобалтовосин?

Отговор: Думата се пише слято: кобалтовосин, защото е сложно прилагателно, в което първата съставка кобалтово пояснява втората.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.

Въпрос: Как е правилно да се напише: научноприложен или научно-приложен?

Отговор: Правилно е да се напише научноприложен, тъй като думата е сложно прилагателно, в което първата съставка конкретизира втората съставка; образувано е от словосъчетанието научно приложение.

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Как е правилно да се напише: аудио-визуални услуги или аудиовизуални услуги?

Отговор: Правилно е да се напише аудио-визуални услуги, защото прилагателното е образувано от две основи в равноправно отношение.

Официален правописен речник (2012), с. 162.

Въпрос: Как е правилно: бързо развиващ се или бързоразвиващ се?

Отговор: Правилно е да се пише разделно: бързо развиващ се. Това е съчетание от наречието бързо и сегашното деятелно причастие развиващ се. Те не представляват смислово единство, срв. напр. развиващ се бързо град.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.1., т. 55.6.

Въпрос: Как е правилно да се напише: биоактивен, био-активен или био активен?

Отговор: Правилно е да се напише слято, тъй като думата е сложно прилагателно име, в което първата съставка био- пояснява втората съставка -активен.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Как е правилно да се напише пангенотипен?

Отговор: Правилно е пангенотипен да се напише слято. Думата е образувана от съставката пан-, която не съществува съмостоятелно в българския език, и сложното прилагателно генотипен.

Въпрос: Как се пише името на селището: Стоян Заимово или Стоян-Заимово?

Отговор: Названия на селища, които представляват сложни прилагателни имена, се пишат разделно: Стоян Заимово.

Официален правописен речник (2012), т. 54.3.2., т. 55.4.3.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише съдебноделоводни (разноски)?

Отговор: Съдебноделоводни (разноски) се пише слято. Това е сложно прилагателно име, в което първата съставка пояснява втората и е образувано от словосъчетание от прилагателно и съществително име (съдебно деловодство).

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише стомашно устойчиви (таблетки)?

Отговор: Стомашно устойчиви (таблетки) се пише разделно.
Това е словосъчетание от наречие и прилагателно име, а не сложна дума.

Официален правописен речник (2012), т. 55.6.

Въпрос: Слято, полуслято или разделно ли се пише биологично активни (вещества)?

Отговор: Биологично активни (вещества) се пише разделно.
Това е словосъчетание от наречие и прилагателно име, а не сложна дума.

Официален правописен речник (2012), т. 55.6.

« Страници 1 от 9; Страници показани 1-20 от 180 резултата »