Въпрос: Как се пише думата ВДЯСНО?

Отговор: Думата вдясно е сложно наречие, образувано от предлог и наречие, и се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.

Въпрос: Как се пише думата всъщност?

Отговор: Думата всъщност се пише слято. Това е сложно наречие.

Официален правописен речник (2012), с. 200.

Въпрос: Как е правилно да се пише: от само себе си или от самосебе си?

Отговор: Правилно е да се пише от само себе си, тъй като изразът се състои от четири отделни думи.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 62. Разделно писане.

Въпрос: Как се пише думата вляво?

Отговор: Думата вляво е сложно наречие, образувано от предлог и наречие, и се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.

Въпрос: Как е правилно: вляво или в ляво?

Отговор: Наречието вляво се пише слято, тъй като според правилото сложни наречия, образувани от предлог и наречие, се изписват слято (напр. вдясно, догоре, навред, навън, наяве, направо и др.).

Официален правописен речник (2012 г.), т. 53.19.

Въпрос: Слято или разделно трябва да се напише оттук в изречението: Оттук нататък ще ме слушаш?

Отговор: В изречението Оттук нататък ще ме слушаш думата оттук се пише слято.
Това е сложно наречие, което се състои от предлог и наречие.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.

Въпрос: Как е правилно да се напише – напът или на път, в изречението: Той е напът да открие нещо ново?

Отговор: В изречението Той е напът да открие нещо ново напът се пише слято, защото е употребено като сложно наречие, в което съчетанието от предлога на и съществителното път образуват смислова цялост с ново значение.

Официален правописен речник (2012), с. 398

Въпрос: Като една или като две думи се пише за малко в изречението За малко да падна?

Отговор: В изречението За малко да падна съчетанието от предлог и наречие за малко се пише разделно, като две думи.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.1.

Въпрос: Като една или като две думи се пише на живо?

Отговор: На живо се пише разделно, тъй като е съчетание от две думи, а не сложна дума.

Официален правописен речник (2012), с. 62.

Въпрос: Как е правилно да се пише: занапред или за напред?

Отговор: Думата занапред се пише слято, тъй като е сложно наречие.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.

Въпрос: Как се пише изразът от преди в изречението Сега е по-красив от преди?

Отговор: В изречението Сега е по-красив от преди изразът от преди се пише разделно. Той е съставен от предлог и наречие, които не образуват смислова цялост. Случаят е различен от сложното наречие отпреди (срв. Познавам го отпреди).

Официален правописен речник (2012 г.), т. 53.19.1.

Въпрос: Как се пише: невинаги или не винаги, в изречението Доброто невинаги побеждава?

Отговор: Когато от наречието и отрицателната частица се образува наречие с противоположно значение, то се пише слято: Доброто невинаги побеждава.

Официален правописен речник (2012), т. 61.1.

Въпрос: За последно или запоследно?

Отговор: Изразът се пише разделно: за последно. Това е словосъчетание от предлог и наречие, а не сложно наречие.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.1.

Въпрос: Неслучайно или не случайно?

Отговор: Сложното наречие неслучайно се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 61.1.

Въпрос: На пук или напук?

Отговор: Наречието се пише слято: напук.

Официален правописен речник (2012), с. 398

Въпрос: Слято или разделно се пише насън?

Отговор: Наречието насън се пише слято, защото използваното съществително не се променя граматически, а наречието насън има само едно ударение.

Официален правописен речник (2012), т. 53.20.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише: во веки веков или вовеки веков?

Отговор: В израза во веки веков предлогът во се пише отделно от веки, напр. Всегда нине, присно и во веки веков. Възможна е употребата и на други предлози в израза: от (на, до) веки веков.
Когато е употребено като наречие в значение на 'завинаги', вовеки се пише слято: Народът следва героите си вовеки.

Речник на българския език, Т. 2. В (2002), с. 82.
//ibl.bas.bg/rbe/

Въпрос: Как е правилно да се пише: от всякога или отвсякога?

Отговор: Изразът от всякога представлява съчетание от предлог и наречие и поради това двете думи се пишат разделно, напр. Днес тя е по-красива от всякога.

Официален правописен речник на българския език (2012 г.), т. 53.19.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише: функционално релевантен или функционалнорелевантен?

Отговор: Правилно е разделното писане – функционално релевантен, тъй като това е словосъчетание от две думи, а не сложно прилагателно. Местата на думите в словосъчетанието могат да се променят: възможно е да се каже функционално релевантен, както и релевантен функционално.

Официален правописен речник на българския език (2012), 53.17.1.

Въпрос: Как се пише думата оттогава?

Отговор: Наречието оттогава се пише слято, тъй като е сложно наречие, образувано от предлог и наречие. Когато такова сложно наречие образува смислова цялост, то се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19., т. 53.19.1.

« Страници 1 от 4; Страници показани 1-20 от 79 резултата »