Въпрос: Как се пише думата вследствие?

Отговор: Думата вследствие се пише слято. Това е сложен предлог.

Официален правописен речник (2012), с. 200.

Въпрос: Как се пише предвид?

Отговор: Думата предвид се пише слято. Това е сложен предлог.

Официален правописен речник (2012), с. 509.

Въпрос: Как е правилно: по случай или послучай?

Отговор: Изразът по случай се пише разделно, тъй като не е сложна дума, а словосъчетание от предлог и съществително име.

Официален правописен речник (2012), с. 62.

Въпрос: Как е правилно да се пише: посред нощ или посреднощ?

Отговор: Посред нощ е словосъчетание от предлога посред и съществително име нощ, а не е сложна дума, затова се пише разделно: Събудиха ме посред нощ. Словосъчетанията се пишат разделно.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 62. Разделно писане.

Въпрос: Как е правилно да се напише изразът до живот в изречението Беше осъден до живот?

Отговор: До живот е съчетание от предлог и съществително име и поради това се пише разделно: Беше осъден до живот.

Официален правописен речник (2012), т. 53.20.1.1.

Въпрос: Как трябва да се напише – затова или за това, в изречението Корабът е в пристанището, но не затова са създадени корабите.

Отговор: В изречението Корабът е в пристанището, но не затова са създадени корабите е употребен съюзът затова, който се изписва слято и изразява причина или цел.

Официален правописен речник (2012), т. 53.24.

Въпрос: Как е правилно да се пише: за в бъдеще или за вбъдеще?

Отговор: Изразът се пише с три отделни думи, тъй като представлява съчетание от два предлога и съществително име:
за в бъдеще (срв. и в бъдеще).

Официален правописен речник на българския език (2012). Разделно писане, с. 62.

Въпрос: Как е правилно: за из път или за изпът?

Отговор: Правилно е за из път: това е израз, който се състои от три отделни думи. В българския език няма дума изпът.

Официален правописен речник (2012), т. 55.9.