Въпрос: Как е правилно да се напише: не съответства (като две думи) или несъответства (като една дума)?

Отговор: Правилно е да се напише разделно: не съответства. Когато частицата не е употребена пред глаголи, тя се пише отделно от тях. Съчетанието не съответства не трябва да се бърка с думите несъответстващ, несъответствие, които се пишат слято.

Официален правописен речник (2012), т. 62.3.

Въпрос: Как е правилно да се напише: неосъждан или не осъждан?

Отговор: Правилно е да се напише слято, тъй като думата е минало страдателно причастие, образувано с частицата не за изразяване на противоположно значение: осъждан неосъждан (срв. възпитан невъзпитан, видян невидян и др. под.).

Официален правописен речник (2012), т. 61.2.

Въпрос: Слято или разделно се пише частицата не при думата неиндексирани (страници)?

Отговор: Когато миналото страдателно причастие образува с частицата не нова дума с противоположно значение, тя се пише слято: неиндексирани (страници).

Официален правописен речник, 2012, т. 61.2.

Въпрос: Как е правилно да се напише не спазили / неспазили в изречението Кандидатите, неспазили условието, ще бъдат уведомени...?

Отговор: Правилно е думата неспазили да се напише слято, тъй като не е употребена като сказуемо в изречението: Кандидатите, неспазили условието, ще бъдат уведомени. Не се пише слято с причастието, когато образуват нова дума с противоположно значение.

Официален правописен речник (2012), т. 61.2.

Въпрос: Правилно ли е изписана думата недочувайки в изречението: Недочувайки музиката, тя обърка ритъма на танца?

Отговор: Думата недочувайки е изписана правилно. Когато отрицателната частица не е включена в състава на представката недо-, с която са образувани съществителни и прилагателни имена или глаголи, тя се пише слято: недочувам (и съответно недочувайки), недовиждам (недовиждайки).

Официален правописен речник (2012), т. 60.1.1.

Въпрос: Отделно от много ли трябва да се напише отрицателната частица не в изречението Той имаше не много ясна представа за това, така че се опитах да му го разясня?

Отговор: В изречението Той имаше не много ясна представа за това, така че се опитах да му го разясня е правилно частицата не да се напише отделно от много: не много ясна. Тук не е употребено наречието немного, при което с отрицателната частица се образува нова дума с противоположно значение, например: преди много годинипреди немного (в значение ’(сравнително) малко’) години.

Официален правописен речник (2012), т. 62.1.
ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/немного/

Въпрос: Слято или разделно е правилно да се напише немазен?

Отговор: Правилно е прилагателното да се напише слято: немазен. Частицата не се пише слято с прилагателното име, когато служи за образуване на нова дума с противоположно значение.

Официален правописен речник (2012), т. 61.1.