Въпрос: Как е правилно да се пишат междуметията: леле, мале ИЛИ леле-мале?

Отговор: В този случай се прилага правилото за сложните междуметия, образувани от две или повече равноправни в смислово отношение междуметия, които се пишат полуслято: бим-бам, тик-так, хър-мър, чик-чирик, тинтири-минтири, шушу-мушу, цигу-мигу, леле-мале.

Официален правописен речник (2012), т. 54.14.