Въпрос: Как е правилно да се пренесе на нов ред думата боец?

Отговор: Правилно е пренасянето бо-ец. Когато има няколко букви за съседни гласни в средата на думата, буквата поне на едната гласна остава на горния ред.

Официален правописен речник (2012), т. 65.3.

Въпрос: Как е правилно да се пренесе думата на нов ред: подо-брение или подоб-рение?

Отговор: Правилното пренасяне на думата на нов ред е следното: подоб-рение. Буквите за две или повече съгласни между две гласни се пренасят така, че поне една съгласна да остане с първата или втората гласна. Срв. и топ-че, таб-ло.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2.

Въпрос: Може ли да се пренесе на нов ред думата училище така: уч-илище?

Отговор: Думата училище не може да се пренесе на нов ред като уч-илище, тъй като буквата за съгласна между буквите за две гласни се пренася с втората гласна, което в случая е неприложимо (на горния ред ще остане само у). Думата може да се пренесе само по два начина: учи-лище и учили-ще.

Официален правописен речник (2012), т. 65.1.

Въпрос: Как може да се пренесе на нов ред думата предоставящи?

Отговор: Думата предоставящи може да се пренесе на нов ред по следните два начина:
пре-дос-та-вя-щи и пре-до-ста-вя-щи.
При първия начин се спазва правилото за разделяне на буквите за две или повече съгласни, като поне една от тях остава на горния и на долния ред (-дос-та-). При втория начин се допуска запазване на целостта на отделните морфеми в думата.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2.

Въпрос: Думата ято може ли да се пренесе на нов ред я-то?

Отговор: Думата ято не може да се пренася на нов ред, тъй като при разделянето й на срички буквата я ще остане сама на новия ред ("я-то"), а на долния ред също не се оставя една буква ("ят-о").

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 66.1.

Въпрос: Възможно ли е да се пренесе на нов ред глаголът лае?

Отговор: Глаголът лае не е възможно да се пренесе на нов ред, въпреки че е двусричен, тъй като според правилата буквата за една гласна, в случая гласната Е на втората сричка, не се оставя сама нито на горния, нито на долния ред.

Официален правописен речник (2012), т. 66.1.

Въпрос: Може ли да се пренесе на нов ред думата елен?

Отговор: Думата елен не може се пренася на нов ред, тъй като разделянето ѝ според правилата ще бъде е-лен, което противоречи на условието буквата за една гласна да не се оставя сама на горния ред.

Официален правописен речник (2012), т. 66.1.

Въпрос: Как е правилно да се пренесе думата ябълка?

Отговор: Правилно е думата да се пренесе по следния начин: ябъл-ка. Двете букви за съгласни -лк- се намират между две букви за гласни, затова е правилно при пренасяне едната съгласна да остане с първата гласна, а другата съгласна – с втората гласна.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2.