Въпрос: Как е правилно да се пренесе на нов ред думата боец?

Отговор: Правилно е пренасянето бо-ец. Когато има няколко букви за съседни гласни в средата на думата, буквата поне на едната гласна остава на горния ред.

Официален правописен речник (2012), т. 65.3.

Въпрос: Как е правилно да се пренесе думата на нов ред: подо-брение или подоб-рение?

Отговор: Правилното пренасяне на думата на нов ред е следното: подоб-рение. Буквите за две или повече съгласни между две гласни се пренасят така, че поне една съгласна да остане с първата или втората гласна. Срв. и топ-че, таб-ло.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2.

Въпрос: Може ли да се пренесе на нов ред думата училище така: уч-илище?

Отговор: Думата училище не може да се пренесе на нов ред като уч-илище, тъй като буквата за съгласна между буквите за две гласни се пренася с втората гласна, което в случая е неприложимо (на горния ред ще остане само у). Думата може да се пренесе само по два начина: учи-лище и учили-ще.

Официален правописен речник (2012), т. 65.1.

Въпрос: Как може да се пренесе на нов ред думата предоставящи?

Отговор: Думата предоставящи може да се пренесе на нов ред по следните два начина:
пре-дос-та-вя-щи и пре-до-ста-вя-щи.
При първия начин се спазва правилото за разделяне на буквите за две или повече съгласни, като поне една от тях остава на горния и на долния ред (-дос-та-). При втория начин се допуска запазване на целостта на отделните морфеми в думата.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2.

Въпрос: Думата ято може ли да се пренесе на нов ред я-то?

Отговор: Думата ято не може да се пренася на нов ред, тъй като при разделянето й на срички буквата я ще остане сама на новия ред ("я-то"), а на долния ред също не се оставя една буква ("ят-о").

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 66.1.

Въпрос: Възможно ли е да се пренесе на нов ред глаголът лае?

Отговор: Глаголът лае не е възможно да се пренесе на нов ред, въпреки че е двусричен, тъй като според правилата буквата за една гласна, в случая гласната Е на втората сричка, не се оставя сама нито на горния, нито на долния ред.

Официален правописен речник (2012), т. 66.1.

Въпрос: Може ли да се пренесе на нов ред думата елен?

Отговор: Думата елен не може се пренася на нов ред, тъй като разделянето ѝ според правилата ще бъде е-лен, което противоречи на условието буквата за една гласна да не се оставя сама на горния ред.

Официален правописен речник (2012), т. 66.1.

Въпрос: Как е правилно да се пренесе думата ябълка?

Отговор: Правилно е думата да се пренесе по следния начин: ябъл-ка. Двете букви за съгласни -лк- се намират между две букви за гласни, затова е правилно при пренасяне едната съгласна да остане с първата гласна, а другата съгласна – с втората гласна.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2.

Въпрос: Как е правилно да се пренесе думата съпротивлявам: съпроти-влявам или съпротив-лявам?

Отговор: Правилно е думата да се пренесе по следния начин: съпротив-лявам. Тъй като двете букви за съгласни -вл- се намират между буквите за гласни и и я, е правилно да се пренесат така, че първата съгласна да остане с едната гласна, а втората – с другата гласна.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2.

Въпрос: ​Може ли да се пренесе на нов ред думата ориз?

Отговор: ​Думата ориз не може се пренася на нов ред, тъй като разделянето ѝ според правилата ще бъде о-риз, което противоречи на условието буквата за една гласна да не се оставя сама на горния ред.

Официален правописен речник (2012), т. 66.1.

Въпрос: ​Думата орех може ли да се пренесе на нов ред?

Отговор: ​Думата орех не може да се пренася на нов ред, тъй като при разделянето ѝ на срички (о-рех) гласната о ще остане сама на горния ред, което противоречи на правилата.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 66.1.

Въпрос: Може ли да се пренесе на нов ред думата ютия?

Отговор: Думата ютия не може да се пренася на нов ред, тъй като по правило буквата за съгласна (т) между буквите за две гласни (ю и и) се пренася с втората гласна, а това означава, че буквата ю ще остане сама на ред (ю-тия), което не е допустимо.

Официален правипосен речник (2012), т. 65.1.Въпрос: Може ли думата адекватен да се пренесе, като се използва делението на срички а-де-ква-тен?

Отговор: Делението на срички може да се използва при пренасяне на думите, като се спазват някои ограничения. Например буквата за една гласна не се оставя сама на ред, затова не е възможно следното пренасяне *а-декватен. Друго изискване е буквите за две съгласни между две гласни да се разделят: адек-ватен. Възможно е следното пренасяне, като се използва делението на срички: адеква-тен или адек-ва-тен.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2. и т. 66.1.

Въпрос: Може ли думата препратих да се пренесе на нов ред като пре-пратих, или само пренасянето преп-ратих е правилно?

Отговор: Думата препратих може да се пренесе на нов ред и по двата начина. Буквите за две и повече съгласни между две гласни се пренасят така, че поне една съгласна да остане с първата или с втората гласна: преп-ратих. Допуска се обаче при пренасяне да се запазва целостта на отделните морфеми в думата: пре-пратих.

Официален правописен речник (2012), с. 68; т. 65.2.

Въпрос: Как е правилно да се пренесе на нов ред думата осъществява: осъщест-вява или осъщес-твява?

Отговор: И двата начина на пренасяне са правилни: както осъщест-вява, така и осъщес-твява. Буквите за две и повече съгласни между две гласни се пренасят така, че поне една съгласна да остане с първата и с втората гласна.

Официален правописен речник (2012), т. 65.2.

Въпрос: Как е правилно да се пренесе на нов ред думата устройство: устрой-ство или устройс-тво?

Отговор: Правилният начин на пренасяне на думата устройство на нов ред е устройс-тво, също и устройст-во. Неправилен начин за пренасяне е устрой-ство. Когато й стои след буква за гласна и пред група от букви за съгласни, при него на горния ред остава поне една буква за съгласна.

Официален правописен речник (2012), т. 65.4.1.

Въпрос: Как е правилно да се пренесе думата семейство: семей-ство или семейс-тво?

Отговор: Думата семейство може да се пренесе на нов ред по един от двата начина: семейс-тво и семейст-во. Неправилно е пренасянето семей-ство, защото, когато й стои след буква за гласна и пред група от букви за съгласни, при него на горния ред трябва да остане поне една буква за съгласна.

Официален правописен речник (2012), т. 65.4.1.