Въпрос: Как се съкращава мерната единица грам?

Отговор: Мерната единица грам се съкращава с буква г или g – без точка след съкращението.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 110.1.

Въпрос: Как се пише съкращението на израза преди новата ера − с шпации или без шпации между съкратените думи?

Отговор: Ако в едно словосъчетание са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация, т.е. правилни са: пр. н. е. (с шпации) и пр.н.е. (без шпации). Препоръчва се в един и същи текст да се използва последователно само един от възможните начини на оформяне.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.


Въпрос: Как се съкращава думата директор?

Отговор: Думата директор се съкращава по следния начин: дир.

Официален правописен речник (2012), т. 69.2.

Въпрос: Как е правилно да се съкращава доктор на икономическите науки?

Отговор: Доктор на икономическите науки може да се съкрати по два начина: д. и. н. и д. ик. н. Съкращава се с точки, допуска се да няма шпация след точките.

Въпрос: Как се съкращава названието Общински съвет?

Отговор: Общински съвет може да се съкрати по два начина: ОбС и ОС.

Речник на съкращенията в българския език (2003), с. 397, 413.

Въпрос: Може ли съществителното господа да се съкрати в обръщението Уважаеми господа?

Отговор: При обръщение не е коректно да се съкращават звателните форми господине, госпожо, господа особено в случаите, когато след тях не е употребено собствено име. Напр. Уважаеми господа.

Въпрос: Поставя ли се точка след съкращението на думата минута?

Отговор: Съкращението на думата минута е без точка, защото съкращенията на мерните единици от международната система SI се изписват без точка както на кирилица, така и на латиница. Правилното е: мин (min). Когато обаче се означава определен момент от денонощието, след съкращението на думата минута се пише точка: Ще дойда в 7 ч. и 30 мин.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1., т. 110.1.1.

Въпрос: Как се съкращават собствени лични имена?

Отговор: Съкращаването на собствено лично име може да стане по два начина:
1. Запазва се само първата буква от името (напр. А. за Антон).
2.
Запазват се няколко букви от името, като последната е съгласна (напр. Кр. за Красимир).

Официален правописен речник (2012), т. 69.1; т. 69.2.

Въпрос: Има ли шпации при съкращението д. ф. н.?

Отговор: Когато в едно словосъчетание са съкратени всички думи, са възможни и двата варианта - със и без шпации. Правилно е:
д. ф. н. и д.ф.н.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как е правилно да се изпише съкращението на думата върху?

Отговор: Съкращението на думата върху се пише с наклонена черта без шпации: в/у.

Официален правописен речник (2012), т. 72.4 и т. 117.3.

Въпрос: Допуска ли се съкращаване и по какъв начин при изписване на името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“?

Отговор: Името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ може да се изпише съкратено ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Въпрос: Как е правилно – със или без шпация – да се напише съкращението: и т. н. или и т.н.?

Отговор: Правилни са и двата варианта на изписване: и т. н. и и т.н. Ако в едно словосъчетание – в случая и така нататък, са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как се съкращава думата комплект: к-кт или к-кт.? Има ли точка след съкращението, или не?

Отговор: При съкращенето к-кт се запазват букви от началото и от края на думата и не се пише точка.

Официален правописен речник (2012), т. 71.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати думата четвъртък?

Отговор: Думата четвъртък се съкращава на буквата вчетв.

Официален правописен речник (2012), т. 69.1.

Въпрос: Как се пише съкращението жп в словосъчетанието жп линии?

Отговор: Съкращението жп линии се пише с малки букви и без точки при жп.

Официален правописен речник (2012), т. 77.4

Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване – ТВ програма или тв програма, и трябва ли след съкращението да се пише точка?

Отговор: Съкращението на прилагателното телевизионен, телевизионна и т.н. се пише с малки букви по традиция и без точка: тв прпограма, тв предаване, тв сериал, тв репортер.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 77.4.

Въпрос: Как може да се съкрати прилагателното свети в името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”?

Отговор: Прилагателното свети в името на училището може да се съкрати св.: Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 69.


Въпрос: Пише ли се точка след съкращението лв.?

Отговор: След графичното съкращение лв. (лев, лева) се пише точка.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.; т. 109.1.

Въпрос: Как се изписва названието bTV вътре в кирилски текст?

Отговор: Названието bTV вътре в кирилски текст може да се изпише по два начина: като се запази оригиналната графика (bTV) или като се запишат на кирилица с главни букви имената на отделните букви от абревиатурата – Би Ти Ви.

​Официален правописен речник (2012), т. 39.6. и 77.6.т.

Въпрос: Как се съкращава курортен комплекс: к.к., кк. или кк?

Отговор: Изразът курортен комплекс се съкращава, като се поставя точка след всяка от съкратените думи: к.к.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.

« Страници 1 от 3; Страници показани 1-20 от 43 резултата »