Въпрос: Как се съкращава думата директор?

Отговор: Думата директор се съкращава по следния начин: дир.

Официален правописен речник (2012), т. 69.2.

Въпрос: Как се съкращава названието Общински съвет?

Отговор: Общински съвет може да се съкрати по два начина: ОбС и ОС.

Речник на съкращенията в българския език (2003), с. 397, 413.

Въпрос: Може ли съществителното господа да се съкрати в обръщението Уважаеми господа?

Отговор: При обръщение не е коректно да се съкращават звателните форми господине, госпожо, господа особено в случаите, когато след тях не е употребено собствено име. Напр. Уважаеми господа.

Въпрос: Как се съкращават собствени лични имена?

Отговор: Съкращаването на собствено лично име може да стане по два начина:
1. Запазва се само първата буква от името (напр. А. за Антон).
2.
Запазват се няколко букви от името, като последната е съгласна (напр. Кр. за Красимир).

Официален правописен речник (2012), т. 69.1; т. 69.2.

Въпрос: Допуска ли се съкращаване и по какъв начин при изписване на името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“?

Отговор: Името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ може да се изпише съкратено ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати думата четвъртък?

Отговор: Думата четвъртък се съкращава на буквата вчетв.

Официален правописен речник (2012), т. 69.1.

Въпрос: Как може да се съкрати прилагателното свети в името Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”?

Отговор: Прилагателното свети в името на училището може да се съкрати св.: Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 69.


Въпрос: Може ли съюзът тъй като да се съкращава: т.к.?

Отговор: В българския език не е прието съюзът тъй като да се съкращава и трябва да се изписва несъкратено.

Въпрос: Кое е правилното съкращение на думата остров: о. или о-в?

Отговор: Думата остров може да се съкрати и по двата начина, например: о. Крит и о-в Крит.

Официален правописен речник (2012), т. 73.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати думата град: г. или гр.?

Отговор: Съществителното име град може да се съкрати и по двата начина: г. и гр. Някои думи се съкращават по повече от един начин, например: в. и вр.връх, б. а. и бел. авт. бележка на автора.

Официален правописен речник (2012), т. 73.

Въпрос: Как се съкращава бележка на преводача: бел. прев. или б. пр.?

Отговор: И двата начина на съкращаване са правилни: както бел. прев., така и б. пр. Някои думи и словосъчетания се съкращават по повече от един начин: бел. ред. и б. р. (бележка на редактора/редакцията), о. и о-в (остров).

Официален правописен речник (2012), т. 73.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати словосъчетанието временно изпълняващ длъжността?

Отговор: Съкращението на словосъчетанието временно изпълняващ длъжността е в.и.д. или в. и. д. (със или без интервали).

Речник на съкращенията в българския език (2003), с. 108.

Въпрос: Как е правилно да се прочете съчетанието св. св. Кирил и Методий?

Отговор: Правилно е съчетанието да се прочете свети Кирил и Методий. В случая думата свети е форма за множествено число, сравни при членуване светите Кирил и Методий. Чрез удвояването св. св. при съкратеното изписване по традиция се означава множественото число на думата.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати думата връх: в. или вр.?

Отговор: И двата начина на съкращаване на думата връх са правилни: както в., така и вр. Някои думи се съкращават по повече от един начин, срв. още: г. и гр. (град), б. а. и бел. авт. (бележка на автора), о. и о-в (остров) и др. Препоръчително е обаче в един текст да се използва един и същи начин на съкращаване.

Официален правописен речник (2012), т. 73.

Въпрос: Може ли словосъчетанието електронен магазин да се напише като е-магазин?

Отговор: Словосъчетанието електронен магазин може да се напише като е-магазин. Думата е-магазин е сложно съществително име, в което буквата е представлява съкращение на прилагателно име. Срв. и: е-фактура, е-подпис.

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.9.

Въпрос: Как се съкращава думата декар, дка ли?

Отговор: Съкращението на думата декар е дка. Например: Те имат 15 дка работна земя.