Въпрос: Как се пише съкращението на израза преди новата ера − с шпации или без шпации между съкратените думи?

Отговор: Ако в едно словосъчетание са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация, т.е. правилни са: пр. н. е. (с шпации) и пр.н.е. (без шпации). Препоръчва се в един и същи текст да се използва последователно само един от възможните начини на оформяне.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.


Въпрос: Как е правилно да се съкращава доктор на икономическите науки?

Отговор: Доктор на икономическите науки може да се съкрати по два начина: д. и. н. и д. ик. н. Съкращава се с точки, допуска се да няма шпация след точките.

Въпрос: Поставя ли се точка след съкращението на думата минута?

Отговор: Съкращението на думата минута е без точка, защото съкращенията на мерните единици от международната система SI се изписват без точка както на кирилица, така и на латиница. Правилното е: мин (min). Когато обаче се означава определен момент от денонощието, след съкращението на думата минута се пише точка: Ще дойда в 7 ч. и 30 мин.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1., т. 110.1.1.

Въпрос: Има ли шпации при съкращението д. ф. н.?

Отговор: Когато в едно словосъчетание са съкратени всички думи, са възможни и двата варианта - със и без шпации. Правилно е:
д. ф. н. и д.ф.н.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как е правилно да се изпише съкращението на думата върху?

Отговор: Съкращението на думата върху се пише с наклонена черта без шпации: в/у.

Официален правописен речник (2012), т. 72.4 и т. 117.3.

Въпрос: Как е правилно – със или без шпация – да се напише съкращението: и т. н. или и т.н.?

Отговор: Правилни са и двата варианта на изписване: и т. н. и и т.н. Ако в едно словосъчетание – в случая и така нататък, са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как се съкращава думата комплект: к-кт или к-кт.? Има ли точка след съкращението, или не?

Отговор: При съкращенето к-кт се запазват букви от началото и от края на думата и не се пише точка.

Официален правописен речник (2012), т. 71.

Въпрос: Как се пише съкращението жп в словосъчетанието жп линии?

Отговор: Съкращението жп линии се пише с малки букви и без точки при жп.

Официален правописен речник (2012), т. 77.4

Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване – ТВ програма или тв програма, и трябва ли след съкращението да се пише точка?

Отговор: Съкращението на прилагателното телевизионен, телевизионна и т.н. се пише с малки букви по традиция и без точка: тв прпограма, тв предаване, тв сериал, тв репортер.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 77.4.

Въпрос: Пише ли се точка след съкращението лв.?

Отговор: След графичното съкращение лв. (лев, лева) се пише точка.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.; т. 109.1.

Въпрос: Как се изписва названието bTV вътре в кирилски текст?

Отговор: Названието bTV вътре в кирилски текст може да се изпише по два начина: като се запази оригиналната графика (bTV) или като се запишат на кирилица с главни букви имената на отделните букви от абревиатурата – Би Ти Ви.

​Официален правописен речник (2012), т. 39.6. и 77.6.т.

Въпрос: Как се съкращава курортен комплекс: к.к., кк. или кк?

Отговор: Изразът курортен комплекс се съкращава, като се поставя точка след всяка от съкратените думи: к.к.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.

Въпрос: Пише ли се точка след съкращението на мерната единица метър?

Отговор: След съкращението на мерната единица метър не се пише точка както на кирилица, така и на латиница. Съкращава се м и m без точка след буквеното обозначение.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.1., т. 110.1.

Въпрос: Как се съкращава думата страница?

Отговор: Думата страница може да се съкрати по два начина - с. и стр.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати двойното име Симона-Велина?

Отговор: При съкращаване на сложни думи съкращението се оформя с точка и дефис между частите им: С.-В.

Официален правописен речник (2012), т. 72.3.

Въпрос: Как е правилно да се съкратят названията на мерните единици килоджаул и килокалория на латиница?

Отговор: Правилното изписване на съкращенията на килоджаул и килокалория е kJ и kcal.

Въпрос: Има ли интервал между двете съкратени думи в израза преди Христа: 5. в. пр. Хр. или 5. в. пр.Хр.?

Отговор: Когато в словосъчетанието са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма интервал, т.е. правилни са и двата варианта: 5. в. пр. Хр. и 5. в. пр.Хр.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Пишат ли се точки след буквите от съкращението д.ф.н.?

Отговор: Правилно е да се пишат точки след началната буква от всяка дума в съкращението д.ф.н. Графичните съкращения се отбелязват с точка.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.

Въпрос: Пише ли се точка след съкращението млн.?

Отговор: След графичното съкращение млн. (милион, милиона) трябва да се пише точка.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1, т. 109.1.

Въпрос: С точка или без точка се съкращава думата стотинка?

Отговор: Правилно е след съкращението на думата стотинка да се пише точка: 50 ст.

Официален правописен речник (2012), т. 72.1.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 25 резултата »