Въпрос: Как е правилно да се пише: начисто съм с някого или на чисто съм с някого?
 

Отговор: Изразът начисто съм с някого е със значение ‘нямам нищо скрито, неясно в отношенията си с някого’ и в него думата начисто се пише слято, тъй като е сложно наречие.

Речник на българския език, т. 10 (2000), с. 663.
//ibl.bas.bg/rbe/