Въпрос: Как е правилно: кранеология или краниология

Отговор: Правилната форма е краниология (от гр. kraniologia).
Срв. още: краниален, краниолог, краниография.

Официален правописен речник (2012), с. 341.