Въпрос: Коя е правилната глаголна форма: облека или облеча?

Отговор: Правилно е да се пише с к: облека. Глаголите от първо спрежение със завършек на корена или от типа на сека, влека, тека, река, облека, пека, мога и образуваните от тях чрез представки производни глаголи от първо спрежение запазват тези съгласни във формите за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сег.вр.

Официален правописен речник (2012), т. 14.