Въпрос: Кой е правилният израз: толтакса или пътна такса?

Отговор: Правилният израз е пътна такса. Съществителното име toll в английския език има значение ‘такса, данък за използване на път, преминаване по мост и под.’. При съчетаването на английската дума тол и българската дума такса се получава тавтология. Затова е излишно към английската съставка тол, която означава ‘такса за използване на път’, да се прибавя  българската дума такса.