Въпрос: И с шпация (разстояние), и без шпация ли може да се пише съкращението: кв. м и кв.м?

Отговор: Съкращението може да се пише и със, и без шпация: кв. м и кв.м. Ако в едно словосъчетание са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация. Срв. и: т. нар и т.нар., и т. н. и и т.н.мн. ч. и мн.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.