Въпрос: Формата всекиму липсва в Официалния правописен речник на българския език, това означава ли, че е отпаднала?

Отговор: Това, че формата всекиму отсъства в Официалния правописен речник на българския език, не означава, че е неправилно да се употребява. Тя може да се използва в зависимост от характера на текста. Например: Пожелавам всекиму такова щастие. Употребата на тази форма обаче не е задължителна, тоест правилно е и: Пожелавам на всеки такова щастие. Задължителни за употреба в писмен текст са само формите кого, когото, някого, никого, които се отнасят за лица и изпълняват служба на допълнение в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 20.1.