Въпрос: Как е правилно: един от петте суперкомпютъра или един от петте суперкомпютри?

Отговор: Правилно е да се употреби бройната форма: един от петте суперкомпютъра. Бройната форма се употребява при съществителни имена от мъжки род за нелица, когато са след числителни бройни имена, числителни за приблизителност и думи за количество.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.