Въпрос: Къде е правилно да се поставят кавичките: роза „Дамасцена“ или „Роза Дамасцена“

Отговор: Само името на сорта се поставя в кавички. Правилно е роза „Дамасцена“.
Срв. още: роза „Галика“, роза „Одората“.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.