Въпрос: Кой предлог – о или у, е правилно да се употреби в изречението: Те притиснаха носове о една витрина?

Отговор: В изречението: Те притиснаха носове о една витрина, е правилно да се употреби предлогът о, а не предлогът у. Предлогът о е употребен в значението си 'за посочване на място или предмет, в който някой или нещо се удря, блъска, чука и под.' (срв.: Той тичаше тъй силно, че единият му чехъл отхвръкна и се удари о стената).

Речник на българския език

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BE/